Förslag till föreskrifter om Smittrisk

Svensk sjuksköterskeförenings remissvar till Enheten för kemiska, mikrobiologiska och fysikaliska faktorer vid Arbetsmiljöverket avseende remissen Förslag till föreskrifter om Smittrisk.

Svensk sjuksköterskeförening och Svensk smittskyddssjuksköterskeförening (3SF) ställer sig generellt positiva till det nya förslaget som är tydligare, bättre strukturerat och har ett bredare tillämpningsområde än enbart laboratorie- och hälso- och sjukvård.

Svensk sjuksköterskeförening och 3SF vill lämna följande synpunkter;
1§ Syftet behöver tydliggöras så att läsaren förstår att det handlar smittrisker som är större i arbetet än i övriga samhället. Under influensatider utsätts arbetstagaren för smittrisk från arbetskamrater och patienter men även på väg till och från arbetet. Här behövs en tydligare distinktion för att kunna tydliggöra arbetsgivarens ansvar. I parallelluppställning Artikel 6.1 är syftet bättre formulerat: ”Föreskrifternas syfte är att förebygga att arbetstagare blir infekterade av smittämnen på grund av sitt arbete”.

Vi föreslår att första meningen i §6 i nuvarande förslag utvidgas; När arbetsgivare har sådana arbetsuppgifter att det finns smittrisker som är större än i samhället i övrigt ska arbetsgivaren i sin undersökning och riskbedömning av arbetsförhållandena särskilt ta hänsyn till:
Vi instämmer i konsekvensutredningen sidan 6, punkt 3 där det föreslås att förbudet att utsätta gravida för vissa smittämnen bör tillgodoses i andra föreskrifter.

Vi instämmer i konsekvensutredningen sidan 6, punkt 3 där det föreslås att förbudet att utsätta gravida för vissa smittämnen bör tillgodoses i andra föreskrifter.

§10 Här ges ingen vägledning om vilka yrkesgrupper som kan vara aktuella för kostnadsfri vaccination. I dag har olika landsting olika rekommendationer, vilket inte är hållbart. Vi rekommenderar Arbetsmiljöverket att titta på hur man i Danmark har löst detta. https://www.ssi.dk/Vaccination/Risikogrupper/Kloakarbejdere.aspx

§11 Här ser vi en tydlig förbättring då exponeringsdokumentation underlättar vid allvarligare tillbud med luftburen smitta t.ex. tuberkulos.

§13 Här saknar vi en skrivning för stickincidenter i samband med visitation. Vi föreslår att punkten; Vassa föremål, som används på människa eller djur, ska hanteras på ett säkert sätt och efter användning genast läggas i behållare för stickande och skärande avfall, omformuleras så att alla yrkesgrupper som kommer i kontakt med skärande och stickande avfall inkluderas.

§15 Krav på dekontaminering av arbetskläder för arbetstagare som omfattas av Socialstyrelsens föreskrifter ser vi som en positiv utveckling. Vi instämmer i konsekvensutredningens skrivning, punkt 5.2.2. andra stycket, att även vissa verksamheter utanför hälso- och sjukvården ska omfattas av föreskrifterna. De yrkeskategorier vi förespråkar finns alla uppräknade i tabell 2 i konsekvensutredningen, möjligen med undantag för räddningstjänsten. Vi anser att alla arbetstagare som kommer i kontakt med kroppsvätskor från människor eller djur men som inte omfattas av Socialstyrelsens föreskrifter, ska erbjudas arbetskläder som tål tvätt i 60 grader Celsius.

Läs remissvaret (pdf, 353 kB, öppnas i nytt fönster)

Remisser 2017