Ordination och hantering av läkemedel

Svensk sjuksköterskeförening med sektioner och nätverk avstyrker bestämt Socialstyrelsens förslag att möjliggöra delegering till andra yrkesgrupper att iordningställa och administrera läkemedel. Detta då sjuksköterskans kompetens inom läkemedelshantering är direkt nödvändig för att minimera risken för vårdskador.

Svensk sjuksköterskeförening stödjer remissens intention och flera förslag för att öka säkerheten och effektiviteten vid ordination och hantering av läkemedel. Det är viktigt då läkemedelshantering är ett av de områden som utgör en påtaglig risk för vårdskada. Just därför har förslaget medfört ett stort engagemang från Svensk sjuksköterskeförenings olika sektioner och nätverk. Samtliga har uttryckt stark kritik mot förslaget att tillåta delegering av läkemedel inom slutenvården. Synpunkter från de olika sektionerna och nätverken samt av enskilda sjuksköterskor har bidragit till föreningens remissvar.

Det avgörande för delegationsreglerna är inte vårdformen i sig, sluten eller öppen vård, utan hur avancerad och riskfylld läkemedelshanteringen är och vilken kompetens som krävs för att säkerställa denna. Det är anmärkningsvärt att ingen nationell utvärdering av hur delegering i andra vårdformer fungerat ur ett patientsäkerhetsperspektiv genomförts innan Socialstyrelsen föreslår att delegering ska bli tillåten inom sluten somatisk vård.

I många anmälningar finns många händelser där delegeringar bidragit till läkemedelsrelaterade vårdskador. Därför bör Socialstyrelsen förtydliga ansvarsförhållanden vid egenvård och handräckning då behörig profession har ansvar och kontroll över en vårdsituation men där icke behörig vårdpersonal bistår.

Exempel på situationer där risk för vårdskador och/-eller vårdskador kan bli konsekvens av att delegering av läkemedelshantering tillåts inom slutenvården (pdf, 492 kB, öppnas i nytt fönster) 

Remisser 2016

 • Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre

  19 december 2016
  Läs hela remissvaret (pdf, 164 kB, öppnas i nytt fönster)
 • Nationellt vårdprogram för malignt melanom

  16 december 2016
  Sjuksköterskor i cancervård och Svensk sjuksköterskeförening anser att förslaget till nationellt vårdprogram för malignt melanom inte uppfyller kraven för ett nationellt vårdprogram. Läs hela remissvaret (pdf, 124 kB, öppnas i nytt fönster)
 • Nationellt vårdprogram för Hodgkins lymfom

  16 december 2016
  Sjuksköterskor i cancervård och Svensk sjuksköterskeförening anser att förslaget till nationellt vårdprogram för hodgkins lymfom inte uppfyller kraven för ett nationellt vårdprogram. Läs hela remissvaret (pdf, 327 kB, öppnas i nytt fönster)
 • Driftformer för universitetssjukhus

  28 november 2016
  Läs hela remissvaret (pdf, 94 kB, öppnas i nytt fönster)
 • Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentlig finansierad hälso-och sjukvård

  28 november 2016
  Svensk sjuksköterskeförening tillstyrker att personer med privata försäkringar inte ska ha företräde till offentligt finansierad hälso- och sjukvård. Det finns en risk att personer med privata sjukvårdsförsäkringar tränger undan de som har störst behov av vård.
 • Ordination och hantering av läkemedel

  19 oktober 2016
  Svensk sjuksköterskeförening med sektioner och nätverk avstyrker bestämt Socialstyrelsens förslag att möjliggöra delegering till andra yrkesgrupper att iordningställa och administrera läkemedel. Detta då sjuksköterskans kompetens inom läkemedelshantering är direkt nödvändig för att minimera risken för vårdskador.
 • Riskgruppsvaccinationer som särskilda vaccinationsprogram

  12 oktober 2016
  Läs hela remissvaret Riskgruppsvaccinationer som särskilda vaccinationsprogram (pdf, 103 kB, öppnas i nytt fönster)
 • Kunskapsstöd med nationella rekommendationer till hälso- och sjukvården gällande plötslig oväntad död hos spädbarn

  7 september 2016
  Läs hela remissvaret Kunskapsstöd med nationella rekommendationer till hälso- och sjukvården gällande plötslig oväntad död hos spädbarn
 • Etisk granskning av klinisk läkemedelsprövning

  30 augusti 2016
  Läs hela remissvaret Etisk granskning av klinisk läkemedelsprövning (Ds 2016:12) (öppnas i nytt fönster)
 • Vårdprogram för gallblåsecancer

  17 augusti 2016
  Läs hela remissvaret vårdprogram gallblåsecancer (öppnas i nytt fönster)
 • Vårdprogram för livmoderhalscancer

  17 augusti 2016
  Läs hela remissvaret livmoderhalscancer (öppnas i nytt fönster)
 • Vårdprogram follikulära lymfom

  17 augusti 2016
  Läs hela remissvaret follikulära lymfom (öppnas i nytt fönster)
 • Vårdprogram för akut myeloisk leukemi

  17 augusti 2016
  Remissvar vårdprogram för akut myeloisk leukemi (öppnas i nytt fönster)
 • Vårdprogram för gliom

  17 augusti 2016
  Svensk sjuksköterskeförening lämnar remissvar till Regionala cancercentrum i samverkans vårdprogram för gliom.
 • Vårdprogram för okänd tumörgrupp

  17 augusti 2016
  Remissvar vårdprogram för okänd tumörgrupp (öppnas i nytt fönster)
 • Effektiv vård

  8 juni 2016
  Svensk sjuksköterskeförening remissvar på regeringens utredning Effektiv vård innehåller både ris och ros. Föreningen stödjer förslaget på att omorganisera primärvården, men är mycket kritisk till analysen av hur kompetenser i vården ska bidra till en säker och effektiv vård.