Flera professioner. Torkel Ekqvist Fotogruppen Södersjukhuset
Foto: Torkel Ekqvist Fotogruppen Södersjukhuset

Effektiv vård

Svensk sjuksköterskeförening remissvar på regeringens utredning Effektiv vård innehåller både ris och ros. Föreningen stödjer förslaget på att omorganisera primärvården, men är mycket kritisk till analysen av hur kompetenser i vården ska bidra till en säker och effektiv vård.

Sammanfattning av Remissvar Effektiv vård (SOU 2016:2)

Svensk sjuksköterskeförening anser att

 • begreppet patientcentrering bör ersättas med personcentrerad vård som inkluderar hela människan i hens olika situationer i livet som patient och person
 • definitionen av primärvårdens uppdrag ska även innefatta omvårdnad
 • förslaget att införa remisstvång för akut vård på sjukhus är alltför obearbetat och behöver utvecklas
 • primärvården ska organiseras i form av allmän och riktad primärvård för att bättre kunna tillgodose behoven hos äldre personer med omfattande behov
 • den riktade primärvården ska undantas från skyldigheten att organisera primärvården i form av vårdvalssystem
 • utredningen gjort en undermålig analys av varför andelen sjuksköterskor i jämförelse med undersköterskor ökat på sjukhusen
 • utredningens slutsats att kompetensen i hälso- och sjukvården underutnyttjas främst på grund av för få anställda med lägre kompetens inte stämmer
 • läkemedelshantering för undersköterskor inom sluten vård inte ska utvidgas
 • vårdens kvalitet bygger på ett interprofessionellt teamarbete med ömsesidig respekt för varandras kompetens
 • bristen på kontinuitet motarbetar professionernas möjligheter att förbättra och utveckla vården
 • en säker vård och omsorg kräver hög omvårdnadskompetens på alla ledningsnivåer
 • en professionsneutral vårdgaranti i Primärvården bör införas
 • staten bör se över det samlade kunskapsstödet från olika aktörer
 • det finns ett stort behov av att utveckla enhetliga termer och begrepp inom omvårdnad som kan ge en helhetsbild av patientens hälsosituation och vårdbehov
 • en nationell informationsstruktur kräver ett tydligare ansvar för tillämpningsstöd och operationalisering
 • en nationell samordning för samverkan mellan staten och huvudmännen i frågor om kompetensförsörjning behövs. Företrädare för professionerna och lärosäten behöver i denna samordning.
 • sjuksköterskornas grundutbildning uppfyller väl EU direktivets krav och ska inte utredas. Huvudämnet i utbildningen ska vara omvårdnad.
 • utbildningen till specialistsjuksköterska behöver utredas. Den ska ges av universitet/högskolan och vara på avancerad nivå. Utbildningen behöver både bredd och djup inom såväl omvårdnad som specialisering.

 

Läs hela remissvaret Effektiv vård (SOU 2016:2) (öppnas i nytt fönster)

Remisser 2016

 • Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre

  19 december 2016
  Läs hela remissvaret (pdf, 164 kB, öppnas i nytt fönster)
 • Nationellt vårdprogram för malignt melanom

  16 december 2016
  Sjuksköterskor i cancervård och Svensk sjuksköterskeförening anser att förslaget till nationellt vårdprogram för malignt melanom inte uppfyller kraven för ett nationellt vårdprogram. Läs hela remissvaret (pdf, 124 kB, öppnas i nytt fönster)
 • Nationellt vårdprogram för Hodgkins lymfom

  16 december 2016
  Sjuksköterskor i cancervård och Svensk sjuksköterskeförening anser att förslaget till nationellt vårdprogram för hodgkins lymfom inte uppfyller kraven för ett nationellt vårdprogram. Läs hela remissvaret (pdf, 327 kB, öppnas i nytt fönster)
 • Driftformer för universitetssjukhus

  28 november 2016
  Läs hela remissvaret (pdf, 94 kB, öppnas i nytt fönster)
 • Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentlig finansierad hälso-och sjukvård

  28 november 2016
  Svensk sjuksköterskeförening tillstyrker att personer med privata försäkringar inte ska ha företräde till offentligt finansierad hälso- och sjukvård. Det finns en risk att personer med privata sjukvårdsförsäkringar tränger undan de som har störst behov av vård.
 • Ordination och hantering av läkemedel

  19 oktober 2016
  Svensk sjuksköterskeförening med sektioner och nätverk avstyrker bestämt Socialstyrelsens förslag att möjliggöra delegering till andra yrkesgrupper att iordningställa och administrera läkemedel. Detta då sjuksköterskans kompetens inom läkemedelshantering är direkt nödvändig för att minimera risken för vårdskador.
 • Riskgruppsvaccinationer som särskilda vaccinationsprogram

  12 oktober 2016
  Läs hela remissvaret Riskgruppsvaccinationer som särskilda vaccinationsprogram (pdf, 103 kB, öppnas i nytt fönster)
 • Kunskapsstöd med nationella rekommendationer till hälso- och sjukvården gällande plötslig oväntad död hos spädbarn

  7 september 2016
  Läs hela remissvaret Kunskapsstöd med nationella rekommendationer till hälso- och sjukvården gällande plötslig oväntad död hos spädbarn
 • Etisk granskning av klinisk läkemedelsprövning

  30 augusti 2016
  Läs hela remissvaret Etisk granskning av klinisk läkemedelsprövning (Ds 2016:12) (öppnas i nytt fönster)
 • Vårdprogram för gallblåsecancer

  17 augusti 2016
  Läs hela remissvaret vårdprogram gallblåsecancer (öppnas i nytt fönster)
 • Vårdprogram för livmoderhalscancer

  17 augusti 2016
  Läs hela remissvaret livmoderhalscancer (öppnas i nytt fönster)
 • Vårdprogram follikulära lymfom

  17 augusti 2016
  Läs hela remissvaret follikulära lymfom (öppnas i nytt fönster)
 • Vårdprogram för akut myeloisk leukemi

  17 augusti 2016
  Remissvar vårdprogram för akut myeloisk leukemi (öppnas i nytt fönster)
 • Vårdprogram för gliom

  17 augusti 2016
  Svensk sjuksköterskeförening lämnar remissvar till Regionala cancercentrum i samverkans vårdprogram för gliom.
 • Vårdprogram för okänd tumörgrupp

  17 augusti 2016
  Remissvar vårdprogram för okänd tumörgrupp (öppnas i nytt fönster)
 • Effektiv vård

  8 juni 2016
  Svensk sjuksköterskeförening remissvar på regeringens utredning Effektiv vård innehåller både ris och ros. Föreningen stödjer förslaget på att omorganisera primärvården, men är mycket kritisk till analysen av hur kompetenser i vården ska bidra till en säker och effektiv vård.