Behandling av personuppgifter och journalföring

Svensk sjuksköterskeförening anser att en skärpt reglering av informationssäkerheten gällande hantering av personuppgifter i hälso- och sjukvården är av stor vikt.

Föreningen välkomnar att Socialstyrelsens förslag förtydligar vårdgivarnas ansvar för informationssäkerheten. Det är positivt att föreskriften innehåller specificerade säkerhetskrav som vårdgivaren ska iaktta samt att de
förtydligade kraven på vårdgivarna knyts till befintliga strukturer för systematiskt kvalitetsarbete.

Remiss avseende förslag - Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om behandling av personuppgifter och journalföring i hälso- och sjukvården (öppnas i nytt fönster) 

Remisser 2015

 • Nationellt vårdprogram för myelom

  21 december 2015
  Svensk sjuksköterskeförening och Sjuksköterskor i cancervårds remisssvar Nationellt vårdprogram för myelom.
 • Nationellt vårdprogram för mantelcellslymfom

  21 december 2015
  Svensk sjuksköterskeförening och Sjuksköterskor i cancervårds remisssvar Nationellt vårdprogram för mantelcellslymfom.
 • Högre utbildning under tjugo år

  5 november 2015
  Svensk sjuksköterskeförening har inte varit remissinstans för "Betänkande högre utbildning under tjugo år", men har valt att lämna synpunkter eftersom det är en av föreningens viktigaste frågor.
 • Nästa fas i e-hälsoarbetet

  2 november 2015
  Svensk sjuksköterskeförening anser att förbättrad nationell samordning är angeläget och att nuvarande brister i informationshantering och informationssystem bidrar till betydande säkerhetsrisker inom vård och omsorg.
 • En värdefull vård

  2 november 2015
  Svensk sjuksköterskeförtening instämmer i att professionernas inflytande över styrning och utveckling måste öka. Hälso- och sjukvårdens arbete med prevention, folkhälsa och prioriteringar behöver utvecklas och intensifieras men med utgångspunkten jämlik vård.
 • Förslag till nya föreskrifter om allvarliga vårdskador

  14 oktober 2015
  Svensk sjuksköterskeförening är i huvudsak positiv till förslaget om nya föreskrifter om allvarliga vårdskador, (Lex Maria).
 • Socialstyrelsens förskrifter om blodverksamhet

  24 september 2015
  Remiss med förslag om ändring av Socialstyrelsens förskrifter (SOSFS 2009:28) om blodverksamhet (öppnas i nytt fönster)
 • Behandling av personuppgifter och journalföring

  23 september 2015
  Svensk sjuksköterskeförening anser att en skärpt reglering av informationssäkerheten gällande hantering av personuppgifter i hälso- och sjukvården är av stor vikt.
 • Införande av 18-årsgräns för kosmetiska solarier

  21 augusti 2015
  Ett införande av åldersgräns för kosmetiska solarier tydliggör att solariestrålar är skadligt för huden. Svensk sjuksköterskeförening tillstyrker regeringens förslag till 18- årig åldersgräns för kosmetiska solarier.
 • Målnivåer inom hjärtsjukvården

  21 augusti 2015
  Svensk sjuksköterskeförening anser att tobaksbruk ska läggas till i de förslagna målnivåerna inom hjärtsjukvård. Arbetet med sjukdomsförebyggande metoder är av stor vikt inom hjärtsjukvården.