Remisser 2015

Svensk sjuksköterskeförening är remissinstans i frågor som rör kunskapsområdet omvårdnad samt andra frågor som berör sjuksköterskans arbetsområde.

Föreningen besvarar remisser från Socialdepartementet, Utbildnings- och kulturdepartementet, Socialstyrelsen med flera.

Remisser 2015

 • Nationellt vårdprogram för myelom

  21 december 2015
  Svensk sjuksköterskeförening och Sjuksköterskor i cancervårds remisssvar Nationellt vårdprogram för myelom.
 • Nationellt vårdprogram för mantelcellslymfom

  21 december 2015
  Svensk sjuksköterskeförening och Sjuksköterskor i cancervårds remisssvar Nationellt vårdprogram för mantelcellslymfom.
 • Högre utbildning under tjugo år

  5 november 2015
  Svensk sjuksköterskeförening har inte varit remissinstans för "Betänkande högre utbildning under tjugo år", men har valt att lämna synpunkter eftersom det är en av föreningens viktigaste frågor.
 • Nästa fas i e-hälsoarbetet

  2 november 2015
  Svensk sjuksköterskeförening anser att förbättrad nationell samordning är angeläget och att nuvarande brister i informationshantering och informationssystem bidrar till betydande säkerhetsrisker inom vård och omsorg.
 • En värdefull vård

  2 november 2015
  Svensk sjuksköterskeförtening instämmer i att professionernas inflytande över styrning och utveckling måste öka. Hälso- och sjukvårdens arbete med prevention, folkhälsa och prioriteringar behöver utvecklas och intensifieras men med utgångspunkten jämlik vård.
 • Förslag till nya föreskrifter om allvarliga vårdskador

  14 oktober 2015
  Svensk sjuksköterskeförening är i huvudsak positiv till förslaget om nya föreskrifter om allvarliga vårdskador, (Lex Maria).
 • Socialstyrelsens förskrifter om blodverksamhet

  24 september 2015
  Remiss med förslag om ändring av Socialstyrelsens förskrifter (SOSFS 2009:28) om blodverksamhet (öppnas i nytt fönster)
 • Behandling av personuppgifter och journalföring

  23 september 2015
  Svensk sjuksköterskeförening anser att en skärpt reglering av informationssäkerheten gällande hantering av personuppgifter i hälso- och sjukvården är av stor vikt.
 • Införande av 18-årsgräns för kosmetiska solarier

  21 augusti 2015
  Ett införande av åldersgräns för kosmetiska solarier tydliggör att solariestrålar är skadligt för huden. Svensk sjuksköterskeförening tillstyrker regeringens förslag till 18- årig åldersgräns för kosmetiska solarier.
 • Målnivåer inom hjärtsjukvården

  21 augusti 2015
  Svensk sjuksköterskeförening anser att tobaksbruk ska läggas till i de förslagna målnivåerna inom hjärtsjukvård. Arbetet med sjukdomsförebyggande metoder är av stor vikt inom hjärtsjukvården.