Yttrande över betänkandet "En ny Biobankslag" (SOU 2010:81)

Svensk sjuksköterskeförening lämnar i remissvaret endast synpunkter angående användning av vävnadsprover från biobank som omfattas av biobankslagen. Svensk sjuksköterskeförening stödjer utredningens förslag.

Läs remissvaret