Yttrande över Socialstyrelsens förslag till Vägledning: ”God nutritionsvård. Prevention och behandling av undernäring inom vård och omsorg”

Svensk sjuksköterskeförening överlämnar härmed följande synpunkter på remissen.

Svensk sjuksköterskeförening är positiv till Vägledningen God nutritionsvård som ett dokument av stor betydelse för patienternas möjlighet till god och säker vård.

Svensk sjuksköterskeförening anser att det är positivt att vägledningen täcker både medicinska- och omvårdnadsaspekter kring ätandet.

Läs remissvaret