Betänkande "Kompetens och ansvar" (SOU 2010:65)

Svensk sjuksköterskeförening har i sitt remissvar valt att endast fokusera på frågeställningen varför det utbildas för få specialistsjuksköterskor i förhållande till hälso- och sjukvårdens behov och lämna förslag till hur fler kan utbildas.

Svensk sjuksköterskeförening:

  • tillstyrker förslaget att ge Högskoleverket uppdrag att i samarbete med Socialstyrelsen och i samråd med Sverige Kommuner och Landsting utreda och föreslå former för bättre samverkan mellan hälso- och sjukvården och de lärosäten som utfärdar specialistsjuksköterskeexamen på nationell, regional och lokal nivå
  • tillstyrker att uppdraget inkluderar att hitta former för vården att inventera och beskriva sitt behov av specialistsjuksköterskor
  • tillstyrker att översynen även bör avse former för samarbete lärosäten sinsemellan
  • föreslår att Social- och Utbildningsdepartementet omgående tillsätter en nationell arbetsgrupp där Svensk sjuksköterskeförening finns representerad. Arbetsgruppen ges uppdraget att ta fram ett förslag på en helt ny utbildningsmodell för sjuksköterskors specialistutbildning inom Högskolan på avancerad nivå.

 

Läs remissvaret