Bättre insatser vid missbruk och beroende Individen, kunskapen och ansvaret SOU 2011:35

Svensk sjuksköterskeförening avvisar utredningens förslag att samla ansvaret för missbruks- och beroendevården till landstingen. Svensk sjuksköterskeförening anser att utredningen har ett alltför snävt medicinskt perspektiv och undervärderar socialtjänstens psykosociala insatser.

Missbruksutredningen är omfattande och föreslår åtta reformområden och 70 konkreta förslag till förändringar. Svensk sjuksköterskeförening avgränsar sitt remissvar till följande områden:

  • att landstingen föreslås ta över ansvaret för tidig intervention inom sjukvården, abstinensbehandling tillnyktring och all behandling, inklusive den nuvarande institutionsvården. Kommunerna förslås behålla ansvaret för tidig upptäckt och intervention inom socialtjänsten och psykosocialt stöd till missbrukare.
  • att all tvångsvård av missbrukare förs in under Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och att Lagen om vård av missbrukare (LVM) avskaffas.
  • att den enskildes ställning inom missbruks- och beroendevården bör stärkas.
  • att det finns behov av ökat antal sjuksköterskor med specialistkompetens

 

Läs remissvaret