Ny ordning för nationella vaccinationsprogram (SOU 2010:39)

Yttrande över utredningen

Ny ordning för nationella vaccinationsprogram (SOU 2010:39)

Sammanfattning av utredningens förslag:

Utredningen föreslår att en lag om nationella vaccinationsprogram införs.

Utredningen föreslår att beslut om nationella vaccinationsprogram bör tas av regeringen med utgångspunkt i kriterier fastlagda av riksdagen. Särskilt expertråd på Socialstyrelsen föreslås lämna beslutsrekommendationer. Kriterierna för hälsoekonomi bör utvecklas och förtydligas så att en bredare samhällsekonomisk analys av vaccinationernas effekt sker. Utredningen anser att landsting och kommuner bör svara för verksamheten med att utföra vaccinationer och för kostnaderna i denna del. Skolhälsovården ska även i fortsättningen utföra barnvaccinationer i de delar som berör skolbarn. Lokal eller regional samverkan mellan barn- och skolhälsovården bör ske när det finns synergieffekter. Uppföljning av vaccinationer är och bör förbli ett statligt ansvar. Utredningen anser att det finns starka skäl att införa en registrering av vaccinationer på det sätt som redan tillämpas för annan läkemedelsanvändning. Ett hälsodataregister för vaccinationer föreslås införas.

Vacciner som används i nationella vaccinationsprogram föreslås upphandlas centralt och finansieras av staten.

Staten genom smittskyddsinstitutet föreslås ta ett centralt ansvar för saklig information till allmänheten om vacciner och vaccinationer.

Läs remissvaret