Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Till Socialstyrelsen
Enhetschef

Lena Weilandt
vår referens. Dnr 12/22/10

Yttrande:

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Tobak, alkohol, fysisk aktivitet och matvanor -stöd till styrning och ledning 2010

Svensk sjuksköterskeförening överlämnar härmed följande yttrande över riktlinjerna

Sammanfattning:

Svensk sjuksköterskeförening anser att det är positivt att riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder för ohälsosamma levnadsvanor som tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor tagits fram.

Svensk sjuksköterskeförening instämmer i Socialstyrelsens bedömning att införandet av rekommendationerna kommer att innebära kostnadsökning på kort sikt i form av den tid som hälso- och sjukvårdspersonal kommer att behöva avsätta både för egen fortbildning och samtalstid med patienter. På längre sikt bör åtgärderna bli hälsofrämjande och kostnadsbesparande för samhället.

Svensk sjuksköterskeförenings synpunkter:

Ordvalet rådgivning är pedagogiskt svårtillgängligt. Nivåbeskrivningarna med tid i minuter som ett av måtten på rådgivningsnivån behöver beskrivas tydligare, då tid inte alltid följer kvalitet i samtalet. Svensk sjuksköterskeförening anser att beskrivningen av de olika rådgivningsnivåerna bör fokusera mer på personcentreringen och kvalitén i dialogen.

Samtalsmetodik och fördjupade kunskaper i bland annat bra matvanor är områden som behöver ges utrymme till fortbildning.

Svensk sjuksköterskeförening föreslår en dialog med Folkhälsoinstitutet för att i framtiden, i möjligaste mån, harmonisera språkbruket i metodbeskrivningarna. Ett exempel är kort rådgivning som idag används inom riskbruk av alkohol men budskapet är då egentligen mer likt det som Socialstyrelsens nationella riktlinjer beskriver som rådgivning.


Ania Willman    
Ordförande
Svensk sjuksköterskeföreningInger
Inger Torpenberg
sakkunnig folkhälsofrågor
Svensk sjuksköterskeförening