Betänkandet resurser för kvalitet

Betänkandet (SOU 2007:81) Resurser för kvalitet (U2007/7008/UH)

Svensk sjuksköterskeförening och dess Vetenskapliga råd, avger följande yttrande på rubricerat betänkande. Synpunkterna har fokus på sjuksköterskeutbildningarnas behov på grund,- avancerad- och forskarutbildningsnivå.

Läs hela remissvaret som pdf-fil nedan.

Resurser för kvalitet