Slutbetänkandet av nationella psykiatrisamordningen "Ambition och ansvar"

Yttrande i remissbehandling av slutbetänkandet av nationella psykiatrisamordningen "Ambition och ansvar" - Nationell strategi för utveckling av samhällets insatser till personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder (SOU 2006:100) samt delbetänkandet Vård och stöd till psykiskt störda lagöverträdare (SOU 2006:91)

Svensk sjuksköterskeförening har yttrat sig om slutbetänkandet  "Ambition och ansvar" - Nationell strategi för utveckling av samhällets insatser till personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder (SOU 2006:100) samt delbetänkandet Vård och stöd till psykiskt störda lagöverträdare (SOU 2006:91).

Svensk sjuksköterskeförening anser att det är ett träffsäkert dokument som väl beskriver utvecklingen efter psykiatrireformen 1995 då många med psykisk sjukdom och funktionshinder blev utan adekvat vård och stöd. Det fanns en utbredd uppfattning om att de medicinska vårdbehoven behövde tonas ned och att ett eget boende var lösningen på många problem. I betänkandet tydliggörs de förödande konsekvenserna av dessa inställningar liksom de utmaningar som samhället står inför idag.

Svensk sjuksköterskeförening är positiv till de flesta av de föreslagna förbättringsåtgärderna. Förutom nyrekrytering behövs fortbildning och en attitydförändring inom området. Svensk sjuksköterskeförening understryker nödvändigheten av att huvudmannen tar tillvara samt efterfrågar den specialistkompetens som finns hos sjuksköterskor som arbetar inom psykiatrin.

Svensk sjuksköterskeförening anser att sjuksköterskorna inom psykiatrin utgör en stor och viktig resurs som måste värderas och tas tillvara. Sjuksköterskorna bär upp en stor del av den psykiatriska vården, mycket på grund av den läkarbrist som råder. Det är anmärkningsvärt att det i betänkandet skrivs mycket lite om sjuksköterskornas roll.

Svensk sjuksköterskeförening anser att det behövs en satsning på rekrytering av sjuksköterskor till specialistutbildning inom psykiatrisk vård genom hög kvalitet på specialistutbildningen, högre lön och karriär- och kompetensstegar efter utbildning och specialisering. Detta bör ge tillgång till den kompetens som efterfrågas i psykiatrin och kan då bidra till en god och säker vård baserad på evidens och beprövad erfarenhet.

Slutbetänkandet av nationella psykiatrisamordningen