Patientdatalag

Patientdatalagen SOU 2006:82 (Socialdepartementet)

Det i oktober 2006 presenterade förslaget till Patientdatalag öppnar möjligheten för en sammanhållen journalföring där olika vårdgivare kan få tillgång till varandras dokumentation, förutsatt att patienten ger sin tillåtelse till detta. Patienten föreslås få möjlighet att spärra sådan information som hon/han inte vill ska föras vidare internt eller externt. Utredningen föreslår också en reglering av nationella och regionala kvalitetsregister.   Svensk sjuksköterskeförening har yttrat sig över förslaget och tillstyrker stora delar av betänkandet. En sammanhållen patientjournal ökar patientsäkerheten samtidigt som förslaget också innehåller förslag till hur patientens integritet ska säkerställas. Barns rättigheter och säkerhet i hälso- och sjukvården och i relation till föräldrar/vårdnadshavare måste emellertid utredas ytterligare anser Svensk sjuksköterskeförening. För att vårdhuvudmännen ska kunna infria ramlagens intentioner krävs att myndigheter, vårdhuvudmän och verksamhetsföreträdare konkretiserar ramlagstiftningen i form av riktlinjer och anvisningar. Detta gäller till exempel föreskrifter för vilka som ska ha tillgång till information om den enskilda patienten. Det krävs omfattande utbildnings- och informationsinsatser för allmänheten och för alla som på olika nivåer i hälso- och sjukvården ska tillämpa lagen.

Läs hela remissvaret i PDF-format nedan

Huvudbetänkande patientdatalag