Remisser

Svensk sjuksköterskeförening är remissinstans i frågor som rör kunskapsområdet omvårdnad samt andra frågor som berör sjuksköterskans arbetsområde.

Remissvar Framtidens specialistsjuksköterska

Framtidens hälso-och sjukvård måste kännetecknas av hög kompetens när det gäller omvårdnad. Svensk sjuksköterskeförening vidhåller att specialistutbildning på avancerad nivå även fortsättningsvis ska leda till en yrkesexamen och en generell magister-/masterexamen.

Remissvar Framtidens specialistsjuksköterska

Föreningen besvarar remisser från Socialdepartementet, Utbildnings- och kulturdepartementet, Socialstyrelsen med flera.

Remisser 2018

Remisser 2017