Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska

Svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning beskriver den legitimerade sjuksköterskans självständiga ansvar för omvårdnad med utgångspunkt ur de sex kärnkompetenserna. Den syftar till att utgöra ett stöd för legitimerad sjuksköterska, beslutsfattare och verksamhetsansvariga. Då Socialstyrelsen inte längre har ett myndighetsansvar för att tillhandahålla en nationell kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska har Svensk sjuksköterskeförening tagit på sig uppdraget.

Bild på omslag till kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska

Omvårdnaden är den legitimerade sjuksköterskans specifika kompetens. Omvårdnad omfattar både det vetenskapliga kunskapsområdet och det patientnära arbetet grundat i en humanistisk människosyn. Den legitimerade sjuksköterskan ansvarar självständigt för kliniska beslut som erbjuder människor ökade möjligheter att förbättra, bibehålla eller återfå sin hälsa, hantera hälsoproblem, sjukdom eller funktionsnedsättning och uppnå bästa möjliga välbefinnande och livskvalitet fram till döden.

Organisations- och kunskapsutvecklingen inom hälso- och sjukvården fordrar att sjuksköterskeprofessionen är i ständig utveckling. Detta är nödvändigt för att säkerställa att den legitimerade sjuksköterskan har det yrkeskunnande och den kompetens som behövs för att möta patientens behov och kunna leda och utveckla omvårdnad.

I detta arbete har de nationella examensmålen för sjuksköterskeexamen (Högskoleförordningen 1993:100) och det europeiska yrkeskvalifikationsdirektivet (EFN, 2015) beaktats.

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (pdf, 2,2 MB, öppnas i nytt fönster)

Beställ Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska

 • Omslag Sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar

  Barnsjuksköterska

  Kompetensbeskrivningen för barnsjuksköterska är övergripande och bygger vidare på innehållet i Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.

 • Omslag Kompetensbeskrivning Legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska

  Kompetensbeskrivning för Distriktssköterskor

  Kompetensbeskrivningen redogör för distriktssköterskans arbete, roll och professionella kompetens, samt tar upp innehållet i distriktssköterskans arbete ur ett övergripande perspektiv.

 • Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom kärlkirurgisk omvårdnad

  Svensk förening för sjuksköterskor inom kärlkirurgisk omvårdnad (SSVN) bildades 2010 och är en ideell förening för sjuksköterskor som är intresserade ...

 • Omslag Riktlinjer för godkännande av handledare i yrkesmässig handledning i omvårdnad

  Riktlinjer för godkännande av handledare i yrkesmässig handledning i omvårdnad

  Riktlinjer för godkännande av handledare i yrkesmässig handledning i omvårdnad, avser att vara ett styrdokument för godkännande av handledare och även utgöra en rekommendation till landets högskolor/universitet, vid utformning av ledarutbildning för yrkesmässig handledning i omvårdnad.

 • Omslag till Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska och för legitimerad sjuksköterska med specialisering inom hälsoinformatik

  Sjuksköterska inom hälsoinformatik

  Kompetensbeskrivningen för hälsoinformatik är framtagen för sjuksköterskor på grundnivå och för sjuksköterskor med specialisering inom hälsoinformatik på avancerad nivå.

 • Omslag tilll Kompetensbeskrivning och förslag till utbildning för leg sjuksköterska med specialisering inom njurmedicinsk omvårdnad

  Sjuksköterska inom njurmedicinsk omvårdnad

  Kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor inom njurmedicinsk omvårdnad ger uttryck för den kompetens som Svensk njurmedicinsk sjuksköterskeförening (SNSF) anser att en sjuksköterska med specialisering inom njurmedicinsk omvårdnad bör besitta.

 • Omslag Kompetensbeskrivning och förslag till utbildning för legitimerad sjuksköterska med specialisering i diabetesvård

  Sjuksköterska med specialisering i diabetesvård

  Kompetensbeskrivningen klargör vilken kompetens Svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvård anser att en sjuksköterska behöver för att arbeta inom diabetesvård.

 • OMdlag Kompetensbeskrivning för sjuksköterska med specialisering i smärtvård

  Sjuksköterska med specialisering i smärtvård

  Kompetensbeskrivningen kan användas som grund för utveckling av kursplaner för smärtutbildning på högskolenivå samt för utveckling av funktionsbeskrivningar för smärtsjuksköterskor inom olika verksamhetsområden.

 • Omslag Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska inom akutsjukvård

  Sjuksköterska med specialisering inom akutsjukvård

  Kompetensbeskrivningen skildrar den kompetens som krävs inom akutsjukvården med korta vårdtider där en stor mängd information överförs mellan vårdgivare.

 • Omslag Sjuksköterska med specialisering inom astma, allergi och kol

  Sjuksköterska med specialisering inom astma, allergi och kol

  Kompetensbeskrivningen utgör tillsammans med Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård av astma och KOL (2015) en vägledning och rekommendation till arbetsgivare vid anställning av astma-, allergi- och KOL-sjuksköterskor samt till högskolor och universitet vid planering av utbildningar avseende innehåll och struktur.

 • Omslag Kompetensbeskrivning för legitimerad Sjuksköterska med specialisering inom dermatologi och venereologi

  Sjuksköterska med specialisering inom dermatologi och venereologi

  Kompetensbeskrivningen redogör för den unika kompetens som krävs för att arbeta inom dermato-venereologi och bygger på Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor.

 • Omslag till Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialisering inom företagshälsovård

  Sjuksköterska med specialisering inom företagshälsovård

  Kompetensbeskrivningen för sjuksköterska med specialisering inom företagshälsovård beskriver företagssköterskans roll och professionella kompetens.

 • Omslag Kompetensbeskrivning och förslag till utbildning för legitimerad sjuksköterska med specialisering inom hematologisk omvårdnad

  Sjuksköterska med specialisering inom hematologisk omvårdnad

  I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med specialisering inom hematologisk omvårdnad tydliggörs sjuksköterskans omvårdnadsområde och de kunskaper som ligger till grund för den specifika kompetensen.

 • Omslag Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialisering inom palliativ omvårdnad

  Sjuksköterska med specialisering inom palliativ omvårdnad

  Kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor inom palliativ vård ger uttryck för de rekommendationer som Sjuksköterskor för palliativ omvårdnad (SFPO) vill ge avseende yrkesgruppens yrkeskunnande och kompetens.

 • Bild på omslag till Kompetensbeskrivning för sjuksköterska med specialisering inom rehabilitering

  Sjuksköterska med specialisering inom rehabilitering

  Syftet med denna kompetensbeskrivning är att på nationell nivå klargöra rehabiliteringssjuksköterskans kompetensområde efter genomförd specialistutbildning och därigenom bidra till en god och säker rehabilitering.

 • Omslag Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialisering inom reumatologisk omvårdnad

  Sjuksköterska med specialisering inom reumatologisk omvårdnad

  Kompetensbeskrivningen beskriver en kompetens för specialistsjuksköterskor inom reumatologisk omvårdnad på avancerad nivå. Dokumentet är indelat i tre huvudområden: omvårdnadens teori och praktik, forskning, utveckling och utbildning samt ledarskap.

 • Bild på kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med specialisering inom stomiterapi

  Sjuksköterska med specialisering inom stomiterapi

  Kompetensbeskrivningen har tagits fram för att vara ett stöd för stomiterapeuter, vård-verksamheter, beslutsfattare och lärosäten. Den avser att förtydliga stomiterapeutens professionella kompetens.

 • Bild på kompetensbeskrivningen

  Sjuksköterska med specialisering inom vårdhygien

  Kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor med specialisering inom vårdhygien beskriver hygiensjuksköterskans specifika kunnande och kompetens.

 • Omslag Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med specialisering inom ögonsjukvård

  Sjuksköterska med specialisering inom ögonsjukvård

  Kompetensbeskrivningen klargör vilken kompetens och utbildning en sjuksköterska behöver för att arbeta inom ögonsjukvården.

 • Omslag Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialisering inom öron-, näs- och halssjukvård

  Sjuksköterska med specialisering inom öron -, näs- och halssjukvård

  Kompetensbeskrivningen skildrar den unika kompetens som krävs för sjuksköterskor inom ÖHN-området (öron, näsa, hals).

 • Omslag Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen inom vård av äldre

  Sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen inom vård av äldre

  Syftet med kompetensbeskrivningen är att tydliggöra den funktion som specialistsjuksköterskan har inom äldrevården som omvårdnadsexpert, ledare, utvecklare och pedagog.

 • Omslag Sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot intensivvård

  Sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot intensivvård

  Kompetensbeskrivningen tydliggör kompetensen och den professionella rollen för blivande samt yrkesverksamma intensivvårdssjuksköterskor.

 • Omslag till kompetensbeskrivningen för sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot kirurgisk vård

  Sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot kirurgisk vård

  Kompetensbeskrivningen utgör ett stöd för specialistsjuksköterskor, vårdverksamheter, beslutsfattare och lärosäten genom att förtydliga värdet med och behovet av specialistsjuksköterskor med inriktning mot kirurgisk vård.

 • Omlsag Sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot psykiatrisk vård

  Sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot psykiatrisk vård

  Kompetensbeskrivningen syftar till att tydliggöra vilken kompetens sjuksköterskan inom psykiatrisk vård har och ska vara till stöd för den enskilda sjuksköterskan. Dokumentet riktar sig också till andra personer som möter personer med psykisk ohälsa på alla nivåer i samhället.

 • Omslag Kompetensbeskrivning för skolsköterska inom elevhälsans medicinska insats, EMI

  Skolsköterska inom elevhälsans medicinska insats

  Kompetensbeskrivningen är ett stöd för skolsköterska inom elevhälsans medicinska insats, vårdgivare och lärosäten genom att förtydliga värdet, behovet och kompetensen av skolsköterska inom EMI.

 • Omslag Specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård

  Specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård

  Kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård beskriver anestesisjuksköterskans yrkesroll och professionella kompetens i det perioperativa omvårdnadsarbetet.

 • Omslag Kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterska inom operationssjukvård

  Specialistsjuksköterska inom operationssjukvård

  Kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterska inom operationssjukvård beskriver operationssjuksköterskans yrkesroll och professionella kompetens.

 • Omslag Kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterskor med inriktning mot onkologisk vård

  Specialistsjuksköterska med inriktning mot onkologisk vård

  Kompetensbeskrivningen innehåller en beskrivning av den kompetens specialistsjuksköterskor med inriktning mot onkologisk vård bör besitta och bygger vidare på Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.

 • Omslag Kompetensbeskrivning för specialistutbildad ambulanssjuksköterska

  Specialistutbildad ambulanssjuksköterska

  Kompetensbeskrivningen för specialistutbildad ambulanssjuksköterska ska svara upp mot de riktlinjer som Socialstyrelsen ställer på en kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård.

 • Omslag Kompetensbeskrivning för telefonsjuksköterska

  Telefonsjuksköterska

  Kompetensbeskrivningen beskriver telefonsjuksköterskans unika och professionella kompetens.