Välkommen till Svensk sjuksköterskeförenings webbplats Omvårdnad sedan 1910

En etisk kompass - för sjuksköterskor i sociala medier

En etisk kompass för sjuksköterskor i sociala medier är en vägledning för sjuksköterskor som använder sociala medier i tjänsten och privat. Skriften utgår från ICN:s etiska kod för sjuksköterskor och Värdegrund för omvårdnad.

Bild på omslaget för En etisk kompass för sjuksköterskor i sociala medier

Sociala medier används i dag både privat och professionellt och har förenklat och effektiviserat kunskapsutbyte och informationsspridning. De flesta användare av sociala medier publicerar respektfulla inlägg och sprider material med gott omdöme. Det behövs dock vägledning inom vård och omsorg som stöd för sjuksköterskors och annan vårdpersonals användning av sociala medier där den professionella rollen tydligt skiljs från den privata.

Gränsen mellan arbetsliv och privatliv behöver medvetandegöras så att sjuksköterskor handlar utifrån etisk reflektion och medvetenhet. Det innebär att sjuksköterskor alltid behöver vara vaksamma på att inte avsiktligt eller oavsiktligt lämna ut uppgifter i sociala medier som kan skada eller röja identiteten hos en enskild patient eller närstående.

Publikationen utgår från sjuksköterskeprofessionens etik och lyfter särskilt fram betydelsen av att sjuksköterskor tar ansvar för att personer som är i behov av vård kan känna trygghet och tillit till den professionella sjuksköterskan.

Publikationen är en vägledning som kan användas som stöd för sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter i diskussioner på arbetsplatser, i teamet eller med arbetsgivare om sociala medier med fokus på etiska aspekter.

En etisk kompass - för sjuksköterskor i sociala medier (pdf, 581 kB, öppnas i nytt fönster)

Beställ En etisk kompass för sjuksköterskor

Fler publikationer inom området etik

 • Bild på omslaget till Etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning

  Etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning

  Svensk sjuksköterskeförening, Svenska Läkaresällskapet, och Svenska rådet för hjärt-lungräddning står bakom de etiska riktlinjerna för hjärt-lungräddning (HLR). Avsikten med riktlinjerna är att de ska fungera som en norm för beslut om ”ej HLR” i sjukvården i hela landet.

 • Bild på framsida

  Etiska riktlinjer för patienters medverkan i klinisk undervisning

  Etiska riktlinjer för patienters medverkan i klinisk undervisning riktar sig till dig som är program- och kursansvarig inom vårdutbildningar på grundutbildningsnivå, till kliniska verksamhetschefer och handledare som tar emot studenter som gör sin verksamhetslagda utbildning.

 • ICN:s etiska kod för sjuksköterskor

  ICN:s etiska kod för sjuksköterskor

  ICN:s Etiska kod för sjuksköterskor reviderades år 2012. Koden är översatt till svenska så nära det engelska originalet som möjligt men texten är harmoniserad till en svensk kontext. Svensk sjuksköterskeförenings översättning publicerades år 2014.

 • Bild på omslag till publikationen jämlik vård och hälsa

  Jämlik vård och hälsa

  Svensk sjuksköterskeförenings strategi för jämlik vård och hälsa syftar till att bidra till att alla sjuksköterskor inom alla verksamhetsområden arbetar för jämlik vård och hälsa för hela befolkningen.

 • Bild på omslaget till Värdegrund för omvårdnad som är reviderad 2016

  Värdegrund för omvårdnad

  Svensk sjuksköterskeförening har tagit fram en värdegrund för omvårdnad. Den beskriver utifrån en humanistisk grundsyn centrala värden av betydelse för omvårdnad.

Bli medlem

Som medlem i Svensk sjuksköterskeförening bidrar du till professionens utveckling.

Bli medlem
Bild på sjuksköterska

Dialogduken

Dialogduken är ett verktyg som stimulerar till reflektion om etik och värdegrundfrågor på arbetsplatser, i team och i studentgrupper. Dialogdukens innehåll utgår från Svensk sjuksköterskeförenings skrift Värdegrund för omvårdnad.

Dialogduken verktyget som stimulerar reflektion om etik
Bild på Dialogduken - ett verktyg som stimulerar till reflektion om etik och värdegrundfrågor