Omvårdnadsforskning om patienttransporter belönas

Svensk sjuksköterskeförenings Doktorandstipendium på 108 000 SEK för år 2018 går till doktoranden och specialistsjuksköterskan Lina Bergman, Göteborgs Universitet. Lina Bergman är specialistsjuksköterska inom intensivvård och får stipendiet för sin forskning om sjukhusinterna förflyttningar av svårt sjuka patienter.

Forskningen syftar till att undersöka transportprocessen av kritiskt sjuka patienter som vårdas inom intensivvården. Resultaten bidrar med kunskap kring hur risker relaterade till teknik, organisation, miljö och teamarbete påverkar hur personalen hanterar riskfyllda situationer och patientens upplevelser av att transporteras. Forskningen kommer också bidra till nya instrument för att mäta risker. Lina Bergman involverar både personal och patienter i sina projekt vilket borgar för god validitet.

Hur känns det att få utmärkelsen?

Fantastiskt! Jag är stolt och tacksam för att ha blivit tilldelad SSF doktorandstipendium. Sjuksköterskor har en viktig roll i de förebyggande patientsäkerhetsarbetet, bland annat genom att identifiera och eliminera risker innan patienten som drabbas av en vårdskada. Därför känns det extra roligt att Svensk sjuksköterskeförening väljer att uppmärksamma mitt doktorandprojekt som har fokus på patientsäkerhet inom intensivvård.

Vad händer härnäst?

Härnäst kommer jag att utveckla och testa ett instrument för att mäta hur den omkringliggande miljön, organisationen och teamet påverkar säkerheten under transporter. Detta då det behövs objektiva mått för att i ett första steg identifiera risker i klinisk praktik men också för att kunna mäta om potentiella säkerhetslösningar leder till en förbättring.

Vad hoppas du uppnå med din forskning?

Jag hoppas att mitt doktorandprojekt ska kunna bidra med kunskap om hur vi kan förbättra säkerheten för kritiskt sjuka patienter som behöver transporteras och förflyttas inom sjukhuset. På sikt hoppas jag även att kunna utveckla, testa och implementera säkra rutiner vid transporter för våra patienter som intensivvårdas. Det kan potentiellt förbättra både personalens arbetsmiljö och framförallt minska frekvensen av vårdskador.

Kontakt

Lina Bergman 
Doktorand, Specialistsjuksköterska
031-786 6031

lina.bergman@gu.se 

Lina Bergman pressbild

Ami Hommel
Ordförande Svensk sjuksköterskeförening
073-046 88 72
ami.hommel@swenurse.se

Om Doktorandstipendiet

Genom Doktorandstipendiet stödjer Svensk sjuksköterskeförening forskning inom omvårdnad som kan bidra till att förnya och förbättra vård och omsorg för patienter och närstående.

Svensk sjuksköterskeförenings motivering

Projektet syftar till att identifiera transportrelaterade risker, undersöka personalens erfarenheter och handlingsmönster samt att beskriva patienters upplevelser av transporter inom sjukhuset. Projektet har också som delsyfte att utveckla och testa instrument för att mäta risker och utvärdera interventioner för säkra transporter. En särskild styrka är att patienter från målgruppen föredömligt involverats i forskningen.

Lina Bergman verkar både internationellt och nationellt i nätverk, hon är aktiv i riksföreningen för anestesi och intensivvård. Under hösten genomför hon ett forskningsutbyte i Australien, och har en planerad disputation våren 2020.

Bedömning

Bedömningen har utgått från fastställda kriterier för vetenskaplig kvalitet och forskningens relevans för patienter och närstående. Meriterande har varit genomförd halvtidsbedömning av doktorandstudier och samverkan med klinisk verksamhet. Svensk sjuksköterskeförenings styrelse utser stipendiaten.