Välkommen till Svensk sjuksköterskeförenings webbplats Omvårdnad sedan 1910

Uttalande om vårdnära tjänster

Svensk sjuksköterskeförening samlad till föreningsstämma 2017 anser att hög kvalitet i vården kräver hög omvårdnadskompetens nära patienten.

Dagens sjukvårdsdebatt handlar alltför mycket om vårdens brist på sjuksköterskor och alltför lite om omvårdnadens kvalitet och säkerhet. Arbetet för en säker vård riskerar att gå förlorat genom enkla lösningar och sänkt kompetens. 

Svensk sjuksköterskeförening välkomnar fler yrkeskategorier som arbetar inom vårdnära service med till exempel beställning av material, rengöring av sängar och viss administration. Men, även dessa uppgifter kräver utbildning bland annat i sjukhushygien, riskfaktorer för smittspridning och sekretess.

Direkta åtgärder gentemot patienter, som exempelvis att bedöma patienters tillstånd i samband med att mat delas ut är inte vårdnära service utan det är omvårdnad. Det går inte att organisera omvårdnad efter 70-talets löpandebandprincip där arbetsuppgifter delas upp i delmoment, ett arbetssätt långt ifrån en personcentrerad vård. I dag krävs ett team med lägst undersköterskekompetens som tillsammans, beroende på patientens tillstånd, avgör vem som ska utföra olika omvårdnadsåtgärder och ge patienter adekvat omvårdnad.

Vården behöver sjuksköterskor som gör kvalificerade bedömningar, tolkar patienters omvårdnadsbehov och i partnerskap med patienten föreslår och utvärderar omvårdnadsåtgärder.

Både internationell och nationell forskning visar att högre antal sjuksköterskor med akademisk utbildning per patient ökar överlevnaden och minskar dödlighet och skador för patienterna. Ändå väljer Sveriges politiker att lösa bristen med lägre kompetens.

Omvårdnadsforskningen har bidragit med kunskap för en säker vård och implementeringen av forskningsresultat kräver att det finns sjuksköterskor på samtliga beslutsnivåer och närmast patienten.

Uttalande från Svensk sjuksköterskeförenings föreningsstämma 12 juni 2017 med representanter från sektioner och nätverk.

Aktuella pressmeddelanden

 • Omvårdnadsforskning om e-hälsa belönas

  18 oktober 2017
  Karuna Dahlberg tilldelas Svensk sjuksköterskeförenings Doktorand-stipendium på 107 000 kronor för sin forskning om stöd till patienter som genomgått dagkirurgi.
 • Jämlik vård och hälsa - Svensk sjuksköterskeförenings nya strategi

  9 maj 2017
  Trots att vi lever i ett välmående land och att lagen anger att målet är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen, så är vården och hälsan ojämlik. Ojämlikheterna är stora och bestående och det finns stora skillnader mellan socioekon
 • Sveriges sjuksköterskor får en ny kompetensbeskrivning

  9 maj 2017
  Svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning är tänkt att vara ett stöd för alla legitimerade sjuksköterskor, sjuksköterskestudenter, verksamhetsansvariga och lärare på landets lärosäten. Den beskriver den legitimerade sjuksköterskans självständiga ...

Senast publicerad: 2017-06-12

Bli medlem

Som medlem i Svensk sjuksköterskeförening bidrar du till professionens utveckling.

Bli medlem
Bild på sjuksköterska