Sveriges sjuksköterskor får en ny kompetensbeskrivning

På Internationella sjuksköterskedagen den 12 maj lanserar Svensk sjuksköterskeförening en ny nationell kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Då Socialstyrelsen inte längre har ett myndighetsansvar för att tillhandahålla en nationell kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska har Svensk sjuksköterskeförening tagit på sig uppdraget.

Svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning är tänkt att vara ett stöd för alla legitimerade sjuksköterskor, sjuksköterskestudenter, verksamhetsansvariga och lärare på landets lärosäten. Den beskriver den legitimerade sjuksköterskans självständiga ansvar för omvårdnad med utgångspunkt i de sex kärnkompetenserna.

I beskrivningen framgår att omvårdnad är den legitimerade sjuksköterskans specifika kompetens. Omvårdnad omfattar både det vetenskapliga kunskapsområdet och det patientnära arbetet grundat i en humanistisk människosyn.

Den legitimerade sjuksköterskans arbete ska präglas av ett etiskt förhållningssätt. All omvårdnad förutsätter respekt för mänskliga rättigheter, hänsyn till människors värderingar, vanor, tro, respekt för självbestämmande, integritet och värdighet. En legitimerad sjuksköterska ska ha pedagogiska kunskaper att möta patienter och närstående med skilda kunskaper och behov.

Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska publiceras på vår hemsida efter kl 14.30 på fredag den 12 maj

Kontakt
Ami Hommel
Ordförande
Svensk sjuksköterskeförening
073–046 88 72

Om svensk sjuksköterskeförening
Svensk sjuksköterskeförening arbetar för sjuksköterskans professionella utveckling och en god omvårdnad för patientens, vårdens och hela samhällets bästa. Vi tar ansvar för omvårdnaden och professionen genom att främja forskning, etik, utbildning och kvalitet så att patienter och närstående får en god omvårdnad som är trygg, säker och jämlik på alla nivåer.

Vi tror på samverkan; mellan forskning och klinik, inom vårdteamet och mellan sjuksköterska och patient.

Aktuella pressmeddelanden

 • Omvårdnadsforskning om e-hälsa belönas

  Karuna Dahlberg tilldelas Svensk sjuksköterskeförenings Doktorand-stipendium på 107 000 kronor för sin forskning om stöd till patienter som genomgått dagkirurgi.
 • Uttalande om vårdnära tjänster

  Svensk sjuksköterskeförening samlad till föreningsstämma 2017 anser att hög kvalitet i vården kräver hög omvårdnadskompetens nära patienten.
 • Jämlik vård och hälsa - Svensk sjuksköterskeförenings nya strategi

  Trots att vi lever i ett välmående land och att lagen anger att målet är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen, så är vården och hälsan ojämlik. Ojämlikheterna är stora och bestående och det finns stora skillnader mellan socioekon
 • Sveriges sjuksköterskor får en ny kompetensbeskrivning

  Svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning är tänkt att vara ett stöd för alla legitimerade sjuksköterskor, sjuksköterskestudenter, verksamhetsansvariga och lärare på landets lärosäten. Den beskriver den legitimerade sjuksköterskans självständiga ...