Jämlik vård och hälsa - Svensk sjuksköterskeförenings nya strategi

Svensk sjuksköterskeförening lanserar en ny strategi för sjuksköterskors arbete med jämlik vård och hälsa. Den 10 maj är du välkommen att lyssna till ett samtal om jämlik vård och hälsa med Svensk sjuksköterskeförenings ordförande Ami Hommel, statssekreterare Agneta Karlsson och Ania Willman, professor emerita.

Trots att vi lever i ett välmående land och att lagen anger att målet är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen, så är vården och hälsan ojämlik. Ojämlikheterna är stora och bestående och det finns stora skillnader mellan socioekonomiska grupper, geografiska områden och kön. För att bidra till att överbrygga hälsoklyftorna lanserar Svensk sjuksköterskeförening en strategi för jämlik vård och hälsa.

Jämlik hälso- och sjukvård innebär att alla ska erbjudas vård utifrån behov, på lika villkor och med gott bemötande, oavsett kön, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, ålder, bostadsort, utbildning eller ekonomi.

För att nå en jämlik vård och hälsa för hela befolkningen krävs:

 • Sjuksköterskor arbetar hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande.
 • Vårdens professioner samverkar för att nå målet med en jämlik vård och hälsa.
 • En politik med målet jämlik vård och hälsa.
 • Ett tydligt och långsiktigt nationellt uppdrag som ska uppfyllas av landsting, regioner och kommuner med uttalat ledningsuppdrag med målet att bidra till en jämlik vård och hälsa.
 • Ekonomiska och personella resurser till utvärdering och forskning kring hälsofrämjande omvårdnad och andra insatser som bidrar till jämlik vård och hälsa.

Svensk sjuksköterskeförenings strategi för jämlik vård och hälsa publiceras på vår hemsida efter kl 14.30 den 10 maj. 

Tid och plats
När: 10 maj kl 14.30–17.00
Var: Hotell Birger Jarl (ingång Birger Jarlsgatan 61A)

Anmälan och kontakt
Inger Torpenberg
070-761 46 22
inger.torpenberg@swenurse.se

Aktuella pressmeddelanden

 • Omvårdnadsforskning om e-hälsa belönas

  Karuna Dahlberg tilldelas Svensk sjuksköterskeförenings Doktorand-stipendium på 107 000 kronor för sin forskning om stöd till patienter som genomgått dagkirurgi.
 • Uttalande om vårdnära tjänster

  Svensk sjuksköterskeförening samlad till föreningsstämma 2017 anser att hög kvalitet i vården kräver hög omvårdnadskompetens nära patienten.
 • Jämlik vård och hälsa - Svensk sjuksköterskeförenings nya strategi

  Trots att vi lever i ett välmående land och att lagen anger att målet är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen, så är vården och hälsan ojämlik. Ojämlikheterna är stora och bestående och det finns stora skillnader mellan socioekon
 • Sveriges sjuksköterskor får en ny kompetensbeskrivning

  Svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning är tänkt att vara ett stöd för alla legitimerade sjuksköterskor, sjuksköterskestudenter, verksamhetsansvariga och lärare på landets lärosäten. Den beskriver den legitimerade sjuksköterskans självständiga ...