Foto av Maria Liljeroos Svensk sjuksköterskeförenings doktorandstipendiat
Maria Liljeroos tar emot 2016 års doktorandstipendium av Ami Hommel, ordförande i Svensk sjuksköterskeförening

Forskning med banbrytande familjeperspektiv belönas

Maria Liljeroos tilldelas Svensk sjuksköterskeförenings Doktorandstipendium på 106 000 kronor för sin forskning om hur man kan förbättra vård och omsorg för personer med hjärtsvikt – en av våra stora folksjukdomar. Forskningen har ett banbrytande familjeperspektiv på hur man kan stödja patienter och närstående som får allt större ansvar för vård och behandling i det egna hemmet.

Maria Liljeroos är sjuksköterska, specialiserad på omvårdnad vid hjärtsvikt, anställd vid Hjärtintensiven Mälarsjukhuset och doktorand vid Institutionen för Medicin och Hälsa, Linköpings universitet. Hon får utmärkelsen för projektet ”Supporting patient-partner dyads with heart failure. An evaluation of the long-term effects of a dyadic intervention”.

Hur känns det att få utmärkelsen?
– Att få utmärkelsen känns fantastiskt och mycket hedrande. Inom forskningsområdet saknas idag kunskap om hur vården bäst utformas för att stödja patienter med hjärtsvikt och deras partners och att få utmärkelsen innebär en hjälp att sprida resultatet av avhandlingen.

Vad händer härnäst?
– I februari väntar min disputation så under hösten skriver jag ramberättelsen och parallellt arbetar jag med en projektplan för ett post-doktoralt projekt. Jag är även inbjuden till Sörmlands politiker för att presentera min forskning, vilket är glädjande.

Vad hoppas du uppnå med din forskning?
– Jag hoppas att resultatet kan ligga till grund för att utveckla kvaliteten och innehållet i vården för patienter med hjärtsvikt och deras närstående under hela sjukdomen, då paren tydligt beskrev att de idag saknar långsiktigt stöd. Resultatet kan också användas som en vägledning när nya interventionsstudier utformas.

Pressbild på Maria Liljeroos (5MB öppnas i nytt fönster)

Kontakt

Maria Liljeroos
maria.liljeroos@dll.se
070–372 83 29 

Ami Hommel
Ordförande Svensk sjuksköterskeförening
ami.hommel@swenurse.se
073-046 88 72

 

Om Doktorandstipendiet

Genom Doktorandstipendiet stödjer Svensk sjuksköterskeförening forskning inom omvårdnad som kan bidra till att förnya och förbättra vård och omsorg för patienter och närstående.

Svensk sjuksköterskeförenings motivering

”Projektet har hög relevans för utveckling inom vård och omsorg för en stor grupp människor i samhället som lever med långvarig sjukdom. Målgruppen är patienter med hjärtsvikt, en av våra största folksjukdomar, där allt större ansvar idag läggs på patient och närstående för vård och behandling i det egna hemmet. Forskningen har därmed ett banbrytande familjeperspektiv där en randomiserad kontrollerad intervention testas för att stödja både patient och närstående i deras krävande situation.

Projektet består av fyra välgjorda studier med hög vetenskaplig kvalitet som använder såväl kvalitativa som kvantitativa metoder. Interventionen utvärderas longitudinellt med utfallsmått relaterade till patient och närstående (PROM). Forskningen är även ett föredömligt exempel på vikten av att publicera resultat när utfallet inte blir det förväntade och därmed stimulera till vidare utveckling ifrån det.

Maria har en stark klinisk förankring och är processledare för hjärtsviktsprocessen på regional nivå, där sjuksköterskeledda hjärtsviktsmottagningar har startats i primärvården. Hon har även flera samarbeten med internationellt ledande forskarnätverk inom kardiovaskulär omvårdnadsforskning som ger en lovande plattform för implementering och användning av resultaten både inom och utom landet.”

Bedömning

Bedömningen har utgått från fastställda kriterier för vetenskaplig kvalitet och forskningens relevans för patienter och närstående. Meriterande har varit genomförd halvtidsbedömning av doktorandstudier och samverkan med klinisk verksamhet. Svensk sjuksköterskeförenings styrelse utser stipendiaten.