Fotografi av Susanne Lind, Svensk sjuksköterskeförenings doktorandstipendiat år 2015. Fotograf: Malin Leijon-Lind.
Susanne Lind, Svensk sjuksköterskeförenings doktorandstipendiat år 2015. FOTO Malin Leijon-Lind

Susanne Lind tilldelas Doktorandstipendiet

Svensk sjuksköterskeförenings Doktorandstipendium på 105000 kronor tilldelas Susanne Lind för hennes projekt med att implementera kunskapsstöd för vård i livets slutskede.

Susanne Lind, specialistsjuksköterska inom onkologisk omvårdnad, hur känns det att få Doktorandstipendiet för ditt projekt ”Implementering av nationellt kunskapsstöd och vårdprogram för palliativ vård inom akutsjukvården”?
– Naturligtvis mycket hedrande och inspirerande att projektet bedömts av andra som värdefullt och viktigt.

Vad händer härnäst?
– Jag har nyligen startat implementeringsinterventionen på en specialiserad palliativ vårdenhet och planerar också tillsammans med två kliniker inom akutsjukvården för uppstart av interventionen efter nyår.

Vad hoppas du uppnå med din forskning?
– Öka kunskapen om palliativ vård, framför allt inom akutsjukvården, så att svårt sjuka patienter och deras närstående får en så god livskvalitet som möjligt.

Svensk sjuksköterskeförenings motivering

Vård i livets slutskede, speciellt inom akutsjukvården, är ett mycket angeläget område där projektet har stor potential att leda till förbättringar. Projektet är en kombination av kunskapsområdena palliativ vård och implementeringsforskning och syftar till att bidra till en kunskapsbaserad vård för personer i livets slutskede. Projektet förväntas att fylla viktiga forskningsluckor rörande implementering som kan leda till värdefull kunskap om strategier för implementering av evidensbaserad palliativ vård, inom olika vårdkontexter.

För att optimera en strategi för införande, intervjuas aktörer från olika nivåer och yrkeskategorier i vården och även politiker med ansvar för vårdfrågor.

Projektet har en kreativ design med teoretiska ramverk för utformning av själva interventionen och för att genomföra processutvärdering. Den multifacetterade interventionen genomförs inom fem olika vårdkontexter med tyngdpunkt på patienter i palliativt skede som vårdas inom akutsjukvården. Interventionen inbegriper ett skattningsinstrument som mäter patientrelaterade utfallsmått (PROM).

Om Susanne Lind

Susanne Lind är specialistsjuksköterska inom onkologisk omvårdnad, anställd vid Palliativt Forskningscentrum, Ersta Sköndal högskola och doktorand vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet. Hon får utmärkelsen för projektet ”Implementering av nationellt kunskapsstöd och vårdprogram för palliativ vård inom akutsjukvården”.
Pressbild av Susanne Lind (Fotograf: Malin Leijon-Lind)

Om stipendiet

Genom doktorandstipendiet stödjer Svensk sjuksköterskeförening forskning inom omvårdnad som kan bidra till att förnya och förbättra vård och omsorg för patienter och närstående.

Bedömning

Bedömningen har utgått från fastställda kriterier för vetenskaplig kvalitet och forskningens relevans för patienter och närstående. Meriterande har varit genomförd halvtidsbedömning av doktorandstudier och samverkan med klinisk verksamhet. Svensk sjuksköterskeförenings styrelse utser stipendiaten.

Kontakt

Ami Hommel
Ordförande Svensk sjuksköterskeförening
0730-46 88 72

Susanne Lind
Palliativt Forskningscentrum, Ersta Sköndal högskola
070-213 88 68

Pressmeddelanden 2015

 • Susanne Lind tilldelas Doktorandstipendiet

  17 november 2015
  Svensk sjuksköterskeförenings Doktorandstipendium på 105 000 kronor tilldelas Susanne Lind för hennes projekt med att implementera kunskapsstöd för vård i livets slutskede.
 • Sjuksköterskors journalföring osynliggjord

  9 juni 2015
  Sjuksköterskor ansvarar för att information om omvårdnad finns i tillräcklig omfattning och kvalitet för att ge en helhetsbild av patientens hälsosituation och vårdbehov. Därför krävs att det finns termer och begrepp i patientjournaler för att beskriva planerad och genomförd omvårdnad på ett strukturerat sätt.
 • Ej legitimerade sjuksköterskor sätter patientsäkerheten ur spel

  9 juni 2015
  Varje sommar kringgår arbetsgivarna kravet på legitimation och rekryterar sjuksköterskestudenter som vikarier för legitimerade sjuksköterskor.
 • Robotar och övervakning i vården av äldre - etiska aspekter

  10 mars 2015
  Sjuksköterskornas etiska råd anser att teknik aldrig kan ersätta mänskliga möten när det handlar om personer i beroendeställning. Särskilt viktigt är det i vård och omsorg av personer med nedsatt beslutsförmåga.
 • Sjuka äldre som bor kvar hemma ökar och kompetensen minskar

  5 mars 2015
  Enligt Socialstyrelsens rapporter har andelen sjuka äldre som har omfattande vård- och omsorgsinsatser och bor kvar hemma ökat, samtidigt som antalet specialistutbildade sjuksköterskor inom äldrevården har minskat.