Sjuksköterskors journalföring osynliggjord

Sjuksköterskor ansvarar för att information om omvårdnad finns i tillräcklig omfattning och kvalitet för att ge en helhetsbild av patientens hälsosituation och vårdbehov. För att säkerställa en god och personcentrerad vård krävs att informationen om omvårdnaden är en integrerad del av den övriga informationen som systematiskt registreras och sammanställs.

Därför krävs att det finns termer och begrepp i patientjournaler för att beskriva planerad och genomförd omvårdnad på ett strukturerat sätt. Det är en förutsättning för att patientens hela situation och de vårdinsatser som görs ska kunna beskrivas, mätas och följas upp.

Socialstyrelsen har Regeringens uppdrag att förvalta och utveckla Nationell informationsstruktur och Nationellt fackspråk för vård och omsorg.

Svensk sjuksköterskeförening samlad till Föreningsstämma 2015 anser att omvårdnadskompetens ska involveras i det fortlöpande arbetet med Nationell informationsstruktur och Nationellt fackspråk.

Uttalande Svensk sjuksköterskeförenings föreningsstämma 9 juni 2015 med representanter från 52 sektioner och nätverk

For mer information
Anna Ehrenberg
Styrelseledamot
Svensk sjuksköterskeförening
023 - 77 84 72

 

Pressmeddelanden 2015

 • Susanne Lind tilldelas Doktorandstipendiet

  17 november 2015
  Svensk sjuksköterskeförenings Doktorandstipendium på 105 000 kronor tilldelas Susanne Lind för hennes projekt med att implementera kunskapsstöd för vård i livets slutskede.
 • Sjuksköterskors journalföring osynliggjord

  9 juni 2015
  Sjuksköterskor ansvarar för att information om omvårdnad finns i tillräcklig omfattning och kvalitet för att ge en helhetsbild av patientens hälsosituation och vårdbehov. Därför krävs att det finns termer och begrepp i patientjournaler för att beskriva planerad och genomförd omvårdnad på ett strukturerat sätt.
 • Ej legitimerade sjuksköterskor sätter patientsäkerheten ur spel

  9 juni 2015
  Varje sommar kringgår arbetsgivarna kravet på legitimation och rekryterar sjuksköterskestudenter som vikarier för legitimerade sjuksköterskor.
 • Robotar och övervakning i vården av äldre - etiska aspekter

  10 mars 2015
  Sjuksköterskornas etiska råd anser att teknik aldrig kan ersätta mänskliga möten när det handlar om personer i beroendeställning. Särskilt viktigt är det i vård och omsorg av personer med nedsatt beslutsförmåga.
 • Sjuka äldre som bor kvar hemma ökar och kompetensen minskar

  5 mars 2015
  Enligt Socialstyrelsens rapporter har andelen sjuka äldre som har omfattande vård- och omsorgsinsatser och bor kvar hemma ökat, samtidigt som antalet specialistutbildade sjuksköterskor inom äldrevården har minskat.