Sjuka äldre som bor kvar hemma ökar och kompetensen minskar

Enligt Socialstyrelsens rapporter har andelen sjuka äldre som har omfattande vård- och omsorgsinsatser och bor kvar hemma ökat, samtidigt som antalet specialistutbildade sjuksköterskor inom äldrevården har minskat.

Svensk sjuksköterskeförening har länge påtalat behovet av hög omvårdnadskompetens för sköra äldre personer. Enligt Socialstyrelsens rapport (Tillståndet och utveckling inom hälso- och sjukvård och Socialtjänst, 2015) kommer fler äldre att bo kvar hemma längre. Det innebär att anhöriga, som redan tar ett stort ansvar, kommer att få ta ett ännu större ansvar för omvårdnaden av sina närstående.

I Socialstyrelsens Nationella planeringsstöd (2015) framgår att där behoven är störst, inom äldrevården, är siffran alarmerande låg gällande antal specialistutbildade sjuksköterskor.

Socialstyrelsens årliga brukarundersökning visar att hög omvårdnadskompetens och hög kvalitet i vård och omsorg är viktigt när äldre personer själva får komma till tals. Flera studier har visat att välutbildade sjuksköterskor ger säkrare vård.

Det är inte den sköra äldre som ska snurra runt i vårdapparaten utan organisation som ska möta upp den äldres behov. En personcentrerad vård kräver ett team med olika yrkeskompetenser som tillsammans med den äldre personen och hens närstående utformar en väl fungerande vårdprocess.

Kompetensen inom omvårdnad och geriatrik måste öka inom både primärvård, hemsjukvård och akutsjukvård.

Svensk sjuksköterskeförening anser att:

 • det behövs fler specialistutbildade sjuksköterskor i äldrevården och hemsjukvården
 • en god omvårdnad av hög kvalitet ska ges till alla äldre personer oavsett var de bor.


För mer information:
Ing-Marie Moegelin
Sakkunnig utbildningsfrågor
Svensk sjuksköterskeförening
070-622 56 26

Ania Willman
Ordförande
Svensk sjuksköterskeförening

Pressmeddelanden 2015

 • Susanne Lind tilldelas Doktorandstipendiet

  17 november 2015
  Svensk sjuksköterskeförenings Doktorandstipendium på 105 000 kronor tilldelas Susanne Lind för hennes projekt med att implementera kunskapsstöd för vård i livets slutskede.
 • Sjuksköterskors journalföring osynliggjord

  9 juni 2015
  Sjuksköterskor ansvarar för att information om omvårdnad finns i tillräcklig omfattning och kvalitet för att ge en helhetsbild av patientens hälsosituation och vårdbehov. Därför krävs att det finns termer och begrepp i patientjournaler för att beskriva planerad och genomförd omvårdnad på ett strukturerat sätt.
 • Ej legitimerade sjuksköterskor sätter patientsäkerheten ur spel

  9 juni 2015
  Varje sommar kringgår arbetsgivarna kravet på legitimation och rekryterar sjuksköterskestudenter som vikarier för legitimerade sjuksköterskor.
 • Robotar och övervakning i vården av äldre - etiska aspekter

  10 mars 2015
  Sjuksköterskornas etiska råd anser att teknik aldrig kan ersätta mänskliga möten när det handlar om personer i beroendeställning. Särskilt viktigt är det i vård och omsorg av personer med nedsatt beslutsförmåga.
 • Sjuka äldre som bor kvar hemma ökar och kompetensen minskar

  5 mars 2015
  Enligt Socialstyrelsens rapporter har andelen sjuka äldre som har omfattande vård- och omsorgsinsatser och bor kvar hemma ökat, samtidigt som antalet specialistutbildade sjuksköterskor inom äldrevården har minskat.