Ej legitimerade sjuksköterskor sätter patientsäkerheten ur spel

Varje sommar kringgår arbetsgivarna kravet på legitimation och rekryterar sjuksköterskestudenter som vikarier för legitimerade sjuksköterskor. Detta möjliggörs genom en föråldrad föreskrift från Socialstyrelsen (SOSFS 2000:9) som tillåter undantag från kravet på legitimation för vikarie för anställning som sjuksköterska.

I flera år har Svensk sjuksköterskeförening uppmanat Socialstyrelsen att föreskriften ska tas bort, men ingenting har hänt. Det är oacceptabelt. Forskning visar att risken för att patienter skadas eller avlider ökar om omvårdnadskompetensen sänks.

Det finns starka skäl för att sjuksköterskeyrket är ett legitimationsyrke. Sjuksköterskan har en självständig yrkesfunktion med kvalificerade arbetsuppgifter som kräver högskoleutbildning med vetenskaplig förankring. Vård av patienter är en kunskapsintensiv verksamhet med stora utmaningar och kvalificerade arbetsuppgifter.

I dagens vård och omsorg förekommer oacceptabla exempel på att arbetsgivare försöker driva verksamheten utan legitimerade sjuksköterskor, ett aktuellt exempel är Karolinska Universitetssjukhuset. Detta är ett hot mot patienternas säkerhet och en nedvärdering av sjuksköterskornas yrkeskompetens.

För att vända utvecklingen krävs genomtänkta förändringar som skapar förutsättningar för omvårdnad av hög kvalitet. Det är hög tid att vård och omsorg utvecklas för att bli attraktiva arbetsplatser. Till denna utveckling hör att det ges tid för etisk reflektion, omvårdnadshandledning och kontinuerlig fortbildning. Det är också nödvändigt med omvårdnadskompetens på alla ledningsnivåer och ökat antal specialistutbildade sjuksköterskor.

Svensk sjuksköterskeförening samlad till föreningsstämma 2015 kräver:

 • att den föråldrade föreskriften som tillåter undantag från kravet på legitimation tas bort
 • att inga patienter vårdas utan tillgång till legitimerade sjuksköterskor.

 

Uttalande Svensk sjuksköterskeförenings föreningsstämma 9 juni 2015 med representanter från 52 sektioner och nätverk. 

 För mer information

Ami Hommel
Ordförande
Svensk sjuksköterskeförening
0730 - 46 88 72

Pressmeddelanden 2015

 • Susanne Lind tilldelas Doktorandstipendiet

  17 november 2015
  Svensk sjuksköterskeförenings Doktorandstipendium på 105 000 kronor tilldelas Susanne Lind för hennes projekt med att implementera kunskapsstöd för vård i livets slutskede.
 • Sjuksköterskors journalföring osynliggjord

  9 juni 2015
  Sjuksköterskor ansvarar för att information om omvårdnad finns i tillräcklig omfattning och kvalitet för att ge en helhetsbild av patientens hälsosituation och vårdbehov. Därför krävs att det finns termer och begrepp i patientjournaler för att beskriva planerad och genomförd omvårdnad på ett strukturerat sätt.
 • Ej legitimerade sjuksköterskor sätter patientsäkerheten ur spel

  9 juni 2015
  Varje sommar kringgår arbetsgivarna kravet på legitimation och rekryterar sjuksköterskestudenter som vikarier för legitimerade sjuksköterskor.
 • Robotar och övervakning i vården av äldre - etiska aspekter

  10 mars 2015
  Sjuksköterskornas etiska råd anser att teknik aldrig kan ersätta mänskliga möten när det handlar om personer i beroendeställning. Särskilt viktigt är det i vård och omsorg av personer med nedsatt beslutsförmåga.
 • Sjuka äldre som bor kvar hemma ökar och kompetensen minskar

  5 mars 2015
  Enligt Socialstyrelsens rapporter har andelen sjuka äldre som har omfattande vård- och omsorgsinsatser och bor kvar hemma ökat, samtidigt som antalet specialistutbildade sjuksköterskor inom äldrevården har minskat.