Sjuksköterskors specialistutbildning visar på bristande kvalitet och flera förbättringsområden

Svensk sjuksköterskeförening anser att resultatet av Universitetskanslersämbetets utvärdering är mycket allvarligt. Utvärderingen visar att en majoritet av specialistutbildningarna för sjuksköterskor får omdömet bristande kvalitet.

Av de 134 utbildningarna som utvärderats får 79 utbildningar omdömet bristande kvalitet, 48 omdömet hög kvalitet och 7 det högsta omdömet mycket hög kvalitet.

Utvärderingen visar att den verksamhetsförlagda utbildningen på många specialistutbildningar innehåller stora brister. Sjuksköterskor under specialistutbildning handleds inte sällan av sjuksköterskor som själva saknar specialist- och erforderlig akademisk kompetens. Svensk sjuksköterskeförening anser att verksamheterna behöver inrätta kliniska lektorat som stärker kopplingen mellan lärosäten och verksamhet. Verksamheten är ansvarig för att andelen specialistsjuksköterskor har sjunkit katastrofalt. Det har i hög utsträckning inneburit att verksamheten saknar handledare med rätt kompetens.

Svensk sjuksköterskeförening delar UKÄs bedömning att det är en styrka att utbildning leder till både en yrkes- och magister-/masterexamen. Det är glädjande att lärosätena överlag håller hög kvalitet när det gäller magister-/masterexamen.

Specialistsjuksköterskan ska vara specialist i omvårdnad och kunna omsätta kunskaper och färdigheter i många skiftande komplexa situationer. Forskning visar på ett direkt samband mellan sjuksköterskans kunskap och patienternas möjlighet till överlevnad, symtomminskning och välbefinnande. Patienter och närstående har rätt att ta del av omvårdnadsforskningens resultat.

Enlig utvärderingen behöver specialistutbildningarna ha tillgång till forskningsaktiva lektorer, docenter och professorer inom omvårdnad samt specialistområdet. En orsak till att många utbildningar har bristande kvalitet är att varje enskilt lärosäte har svårt att säkerställa hög kompetens för varje område. Det behövs ett Nationellt samverkansorgan där lärosäten, arbetsgivare och professionsföreträdare kan planera för lärosätenas kompetens och vårdens långsiktiga behov.

Svensk sjuksköterskeförening har under flera år krävt en ny modell för specialistutbildningen. För att möte vårdens utveckling behövs en förnyelse av utbildningskombinationer, inriktningar och fördjupningsområden samt utbildningens längd. En flexibel struktur för specialistutbildning underlättar samläsning mellan olika inriktningar och mellan lärosäten.

Svensk sjuksköterskeförening föreslår att regeringen tillsätter en utredning som skyndsamt lägger förslag till en ny modell till specialistutbildning för sjuksköterskor.

För mer information
Ing-Marie Moegelin
Sakkunnig utbildningsfrågor
Svensk sjuksköterskeförening
070-622 56 26

Ania Willman
Ordförande                         
Svensk sjuksköterskeförening

Aktuella pressmeddelanden

 • Sjuksköterskedagarna 2018

  22 november 2018
  I år kommer över 600 deltagare till Sjuksköterskedagarna, sjuksköterskornas stora konferens, för att ta del av det senaste inom omvårdnad. Konferensen spänner över stora områden som ledarskap för omvårdnad och personcentrerad vård under temat ”God omvårdnad för alla – sjuksköterskans etiska utmaning”.
 • Nursing Now Sweden lanseras på Sjuksköterskedagarna

  20 november 2018
  I samband med Sjuksköterskedagarna lanserar Svensk sjuksköterskeförening, tillsammans med Vårdförbundet, Nursing Now Sweden.
 • Svensk sjuksköterskeförenings Doktorandstipendium 2018

  15 november 2018
  Svensk sjuksköterskeförenings Doktorandstipendium på 108 000 SEK för år 2018 går till doktorand och specialistsjuksköterskan Lina Bergman, Göteborgs Universitet.
 • Årets ledare i omvårdnad är Håkan Kerrén

  10 oktober 2018
  Svensk sjuksköterskeförenings stipendium Årets ledare i omvårdnad 2018 har tilldelats Håkan Kerrén, specialistsjuksköterska i ambulanssjukvård och verksamhetschef vid verksamhetsområde Akutsjukvård, Helsingborgs lasarett, Skånevård Sund inom Region Skåne.