Sjuksköterskeutbildningarna håller hög kvalitet

Svensk sjuksköterskeförening är stolt och glad över att landets sjuksköterskeutbildningar i stor utsträckning håller hög kvalitet. Universitetskanslersämbetet har genomfört en omfattande nationell kvalitetsutvärdering av sjuksköterskeexamen och kandidatexamen. Resultatet visar att lärosätenas målmedvetna kvalitetsarbete har gett resultat.

Av de 24 utvärderade utbildningar som leder till sjuksköterskeexamen fick Malmö högskola omdömet Mycket hög kvalitet och 21 av de övriga lärosätena fick bedömningen Hög kvalitet. Endast två sjuksköterskeprogram bedömdes ha bristande kvalitet.

Utvärderingen visar att dagens studenter har en god förmåga att problematisera teoretiska och kliniska iakttagelser samt att flertalet lärosäten är överens om att benämna huvudområdet omvårdnad/omvårdnadsvetenskap.

Förutom sjuksköterskeexamen leder utbildningen till en kandidatexamen inom omvårdnad. Lärosätenas arbete, avseende utveckling av den vetenskapliga förankringen, har gett resultat.
Kvaliteten i studenternas självständiga arbeten har ökat.

Totalt har 25 utbildningars kandidatexamen granskats. Linnéuniversitetet fick omdömet Mycket hög kvalitet, 19 av de övriga lärosätena Hög kvalitet och fem Bristande kvalitet. De lärosäten som har fått omdömet Bristande kvalitet behöver vidta förbättringsåtgärder för att få behålla rätten att ge kandidatexamen.

Utvärderingen har även belyst viktiga generella förbättringsområden. Det finns för stora variationer när det gäller verksamhetsförlagd utbildning. Svensk omvårdnadsforskning är för osynlig i många utbildningar.

Svensk sjuksköterskeförenings bedömning är att sjuksköterskeutbildningarna framgångsrikt utvecklat en relevant yrkes- och akademisk utbildning. Studenterna ges goda förutsättningar att i sin profession självständigt ansvara för en kunskapsbaserad omvårdnad.

För mer information
Ania Willman               
Ordförande Svensk sjuksköterskeförening           
ania.willman@mah.se           
073-326 60 02

Ing-Marie Moegelin
Sakkunnig utbildningsfrågor
ing-marie.moegelin@swenurse.se
070-622 56 26

Aktuella pressmeddelanden

 • Sjuksköterskedagarna 2018

  22 november 2018
  I år kommer över 600 deltagare till Sjuksköterskedagarna, sjuksköterskornas stora konferens, för att ta del av det senaste inom omvårdnad. Konferensen spänner över stora områden som ledarskap för omvårdnad och personcentrerad vård under temat ”God omvårdnad för alla – sjuksköterskans etiska utmaning”.
 • Nursing Now Sweden lanseras på Sjuksköterskedagarna

  20 november 2018
  I samband med Sjuksköterskedagarna lanserar Svensk sjuksköterskeförening, tillsammans med Vårdförbundet, Nursing Now Sweden.
 • Svensk sjuksköterskeförenings Doktorandstipendium 2018

  15 november 2018
  Svensk sjuksköterskeförenings Doktorandstipendium på 108 000 SEK för år 2018 går till doktorand och specialistsjuksköterskan Lina Bergman, Göteborgs Universitet.
 • Årets ledare i omvårdnad är Håkan Kerrén

  10 oktober 2018
  Svensk sjuksköterskeförenings stipendium Årets ledare i omvårdnad 2018 har tilldelats Håkan Kerrén, specialistsjuksköterska i ambulanssjukvård och verksamhetschef vid verksamhetsområde Akutsjukvård, Helsingborgs lasarett, Skånevård Sund inom Region Skåne.