Pressmeddelanden 2014

På den här sidan hittar du Svensk sjuksköterskeförenings pressmeddelanden och ställningstaganden under år 2014.

Pressmeddelanden 2014

 • Sjuksköterskornas etiska råd uttalar sig mot samvetsklausul för vårdpersonal

  Rätt till vård och hälsa är en mänsklig rättighet. Hälso- och sjukvård är till för patienten och inte i första hand för personalen. Det är inte en mänsklig rättighet att själv få välja vilka arbetsuppgifter som ska utföras i ett yrke. Patienter och närstående ska kunna lita på att legitimerade yrkesutövare utför de arbetsuppgifter som ingår i yrket.
 • Rätt att själv få avgöra behov av särskilt boende

  Äldre personers rätt till särskilt boende regleras av socialtjänstlagen. Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (Socialtjänstlagen, SoL. 5 kap. 4 §). Ändå får många personer avslag på sin ansökan om särskilt boende med motivering att behov inte föreligger eller att behoven kan tillgodoses på annat sätt.
 • Välrenommerat brittiskt förlag producerar tidskriften Vård i Norden

  I tidskriften, som kommer att heta Nordic Journal of Nursing Research, publiceras artiklar om vårdvetenskap och omvårdnad. Tidskriften är viktig eftersom den publicerar omvårdnadsforskning och omvårdnadsutveckling. Vårdförbundet äger tidskriften i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening.
 • Årets doktorandstipendiat är Frida Smith

  Svensk sjuksköterskeförenings Doktorandstipendium på 104 000 kronor tilldelas Frida Smith. Hon får stipendiet för projektet Personcentrerad information och kommunikation vid kolorektal cancer (PINCORE) som ger förutsättningar för patienter och närståendes partnerskap i vården.
 • Etiska utmaningar och framtidens sjuksköterskeroll i centrum under Sjuksköterskedagarna

  Den 19-20 november samlas 750 personer under Sjuksköterskedagarna i Folkets hus, Stockholm. Tillsammans med forskare och kollegor diskuterar vi sjuksköterskans etiska utmaningar, ny omvårdnadsforskning och hur sjuksköterskerollen ser ut i framtiden.
 • Sjuksköterskors specialistutbildning visar på bristande kvalitet och flera förbättringsområden

  Svensk sjuksköterskeförening anser att resultatet av Universitetskanslersämbetets utvärdering är mycket allvarligt. Utvärderingen visar att en majoritet av specialistutbildningarna för sjuksköterskor får omdömet bristande kvalitet.
 • Nej till handel med organ

  I samband med årets Donationsvecka (vecka 41) och den Internationella donationsdagen den 11 oktober vill Svensk sjuksköterskeförening uppmärksamma organdonation. Illegal organhandel och legal medicinsk turism är ett globalt socialt och etiskt problem. Det bästa sättet att motverka handel är att varje land gör sig så självförsörjande på organ som möjligt.
 • Till Sveriges nye statsminister Stefan Löfven

  Den nya regeringen har ett stort nationellt ansvar för att vården har tillgång till medarbetare med hög kompetens, eftersom rätt kompetens är en nödvändighet för säker vård. Svensk sjuksköterskeförening med sektioner och nätverk är allvarligt oroade över hälso- och sjukvårdens och omsorgens brist på specialistsjuksköterskor.
 • Nu avskaffar vi diskrimineringen i svensk sjukvård!

  Uttalande om begreppet ”Vård som inte kan anstå” rörande vård till asylsökande och papperslösa.
 • Skarpare förslag behövs för att fylla behovet av specialistutbildade sjuksköterskor

  Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har släppt rapporten Specialistsjuksköterskor och vårdens behov – en intervjustudie.
 • Nya utbildningsplatser kräver ett Nationellt samverkansorgan

  Äntligen har regeringen öronmärkt statsanslag för sjuksköterskors specialistutbildning. Det är en bra början anser Svensk sjuksköterskeförening, men det räcker inte.
 • Nya vetenskapliga råd för Svensk sjuksköterskeförening

  Svensk sjuksköterskeförening har utsett tio personer till vetenskapliga råd som bistår föreningens styrelse i att företräda vetenskapliga frågor inom omvårdnadsområdet.
 • Sjuksköterskeutbildningarna håller hög kvalitet

  Svensk sjuksköterskeförening är stolt och glad över att landets sjuksköterskeutbildningar i stor utsträckning håller hög kvalitet. Universitetskanslersämbetet har genomfört en omfattande nationell kvalitetsutvärdering av sjuksköterskeexamen och kandidatexamen. Resultatet visar att lärosätenas målmedvetna kvalitetsarbete har gett resultat.
 • Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening lyfter forskning i ny tidskrift

  Vård i Norden publicerar artiklar om vårdvetenskap och omvårdnad. Tidskriften är viktig eftersom den lyfter omvårdnadsforskning och omvårdnadsutveckling i en nordisk kontext. Den 15 mars 2014 utkommer första numret av Vård i Norden med ny chefredaktör.
 • Uttalande angående TV-inspelningar inom sjukvården

  Svensk sjuksköterskeförenings etiska råd och Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik anser att det finns betydande etiska problem med att landsting och andra vårdgivare sluter avtal med TV-bolag.