Vårdpersonal definierar vård till papperslösa personer

Vårdprofessionerna presenterar gemensamt sin syn på begreppet ”vård som inte kan anstå” i ett konsensusuttalande. Ett klargörande som inte står i strid med vårdpersonalens yrkesetik eller mänskliga rättigheter och som inte heller förutsätter att nya prioriteringsgrupper eller principer införs.

Från och med den första juli 2013 har papperslösa migranter laglig rätt till viss subventionerad hälso- och sjukvård. Vuxna har rätt till samma hälso- och sjukvård som vuxna asylsökande, vilket betyder vård som inte kan anstå. Begreppet ”vård som inte kan anstå” saknar dock en tydlig och praktisk användbarhet.

Efter kritik från bland annat vårdens professioner gav Socialdepartementet därför Socialstyrelsen i uppdrag att finna en adekvat definition. Ett arbete som ska redovisas den 28 februari 2014. Enligt besked från Elis Envall, som utreder begreppet på Socialstyrelsen, kommer synpunkterna från hälso- och sjukvårdens personal att väga mycket tungt. Personalens gemensamma syn på begreppet ”vård som inte kan anstå” presenteras nu i ett gemensamt och undertecknat uttalande. Kortfattad anser vi att ”vård som inte kan anstå” inte kan eller bör användas i vården.

Att neka människor tillgång till hälso- och sjukvårdvård är inte bara inhumant, det är också en kränkning av individers grundläggande mänskliga rättigheter i enlighet med de konventioner som svenska staten har anslutit sig till. Studier visar också att personer som saknar uppehållstillstånd undviker att söka den vård de behöver, ofta i rädsla för att bli angivna till myndigheter.

Röster från det svenska civilsamhället har under många år krävt att papperslösa skall få tillgång till subventionerad vård på lika villkor som övriga invånare. Ett ständigt växande antal frivilligorganisationer, kyrkor, fack- och yrkesförbund och andra har sedan 2007 gått samman i ett gemensamt ställningstagande: Rätt till vård-initiativet.

Kontakt:

Inger Torpenberg
Sakkunnig i etik-, folkhälso- och läkemedelsfrågor
Svensk sjuksköterskeförening
08-412 24 12, 070-761 46 22