Äldreomsorg kräver god omvårdnad

En god omvårdnad av de svårast sjuka äldre på Sveriges äldreboenden kräver tillgång till hög kompetens, något som kommunerna inte lever upp till.

Omvårdnad utförd av specialistsjuksköterskor leder till färre komplikationer, höjd livskvalitet samt bättre följsamhet till behandling. Trots det saknar många äldreboenden sjuksköterskor under stora delar av dygnet. Det är direkt upprörande att endast 1,6 procent av sjuksköterskorna inom den kommunala äldrevården är specialistutbildade.

Det finns även för få arbetsterapeuter, sjukgymnaster, dietister, psykologer och läkare vilket avsevärt försvårar teamsamverkan i vården av de svårast sjuka äldre.

Den bristande kompetensen är en av förklaringarna till att lex Sara-anmälningarna ökat med 50 procent. Ökat antal avvikelserapporteringar leder inte i sig till en säkrare vård och omsorg.

Svensk sjuksköterskeförening kräver att arbetsgivaren tar sitt ansvar för äldrevården och säkerställer att de svårast sjuka äldre dygnet runt har tillgång till personal med hög kompetens som tillgodoser en säker och personcentrerad vård och omsorg.

Kontakt:
Ania Willman  
Ordförande
Svensk sjuksköterskeförening
073-326 60 02

Åsa Andersson
Strategisk rådgivare
Svensk sjuksköterskeförening
08-412 24 15