Vården måste prioritera specialistutbildade sjuksköterskor

Det är vetenskapligt belagt att omvårdnad utförd av specialistsjuksköterskor leder till färre komplikationer, ökad överlevnad, höjd livskvalitet samt bättre följsamhet till behandling. Trots det har antalet sjuksköterskor med specialistkompetens inom internmedicin och kirurgi minskat med över hälften de senaste femton åren. Nu är det dags att verksamhetsansvariga i vården prioriterar specialistutbildade sjuksköterskor.

– Vi menar att specialistutbildade sjuksköterskor är avgörande för möjligheten att bedriva en hälsofrämjande och patientsäker omvårdnad på alla vårdnivåer, säger Helle Wijk, docent i omvårdnad och styrelseledamot i Svensk sjuksköterskeförening.

En specialistutbildad sjuksköterska med akademisk yrkesexamen har de kunskaper och färdigheter som krävs för att bedriva och leda avancerat omvårdnadsarbete samt utveckla kvaliteten i vården. För patienternas trygghet och säkerhet behöver vi öka andelen specialistutbildade sjuksköterskor.

Regeringen har särskilt uppmärksammat bristen på specialistutbildade sjuksköterskor i vården av sköra, multisjuka äldre. Socialstyrelsens visade tidigare i år att av landets cirka    12 000 sjuksköterskor inom äldrevården hade endast 1,6 procent specialistkompetens.

I dag bedrivs specialistutbildningar inom elva olika inriktningar. Utbildningarna håller hög kvalitet, har högt söktryck och fyller ett stort behov. Tyvärr är det så att flertalet arbetsgivare förväntar sig att sjuksköterskor skaffar sig specialistkompetens på egen bekostnad och utan fortsatt löneutveckling. Det är orimligt att det tar i genomsnitt 19 år innan en specialistutbildning lönar sig.

Vårdens verksamheter behöver underlätta för yrkesaktiva sjuksköterskor att kombinera arbete och studier på avancerad nivå. En analys visar att orsaken till avhopp från specialiststudier inom äldrevård beror på att sjuksköterskorna inte har någon som helst betald nedsättning i sin tjänstgöring, att de har tagit tjänstledigt utan lön eller att de arbetar heltid. Samma dåliga förutsättningar för studier är likartade inom andra specialistområden.

Svensk sjuksköterskeförening anser att det är orimligt att vårdens kvalitet ska vila på sjuksköterskornas vilja och förmåga att specialistutbilda sig på sin fritid. Svensk sjuksköterskeförening vill, för patienternas trygghet och säkerhet, att vi ska ha fler specialistutbildade sjuksköterskor i vården.

För mer information:
Helle Wijk, styrelseledamot, Svensk sjuksköterskeförening
Ania Willman, ordförande, Svensk sjuksköterskeförening
Birgitta Wedahl, kanslichef, Svensk sjuksköterskeförening