Omvårdnad saknas i de flesta Nationella Kvalitetsregistren

De Nationella kvalitetsregistren har en stor betydelse för utveckling och uppföljning av svensk hälso- och sjukvård. Registren skapar en unik möjlighet att följa upp vårdens resultat såväl lokalt som nationellt samtidigt som data från registren skapar goda förutsättningar för lärande och förbättringsarbete inom vården. Men fortfarande är registren alltför fokuserade på medicinsk behandling.

God, effektiv och kunskapsbaserad hälso- och sjukvård är i hög grad multidisciplinär och flera olika professioner samverkar i vården av patienten. Verksamhetsutveckling av vården förutsätter att alla professioner är delaktiga, både i utveckling av det egna kunskapsområdet och i teamarbetet.

För att de nationella kvalitetsregistren ska få större genomslag, är det angeläget att utveckla och registrera variabler som speglar samtliga professioners arbete.

Svensk sjuksköterskeförening har i ett projekt* kartlagt befintliga omvårdnadsvariabler i 92 Nationella Kvalitetsregister. Kartläggningen visade att en stor majoritet, 65 register helt saknade frågor som avser omvårdnad. Det var bara 27 register som innehöll frågor som avser omvårdnad.  Det finns utan tvekan stora förbättringsbehov avseende omvårdnadsdata.

Projektet har utvecklat förslag till generella omvårdnadsvariabler inom följande områden: vårdplan alternativt omsorgsplan, trycksår, fall, munhälsa, smärta, undernäring, personliga aktiviteter i dagligt liv, sömnproblem, stöd till närstående, patientutbildning och stöd till närstående.

Svensk sjuksköterskeförenings förhoppning är att dessa förslag kommer att bidra till att de Nationella Kvalitetsregistren utvecklas.

* Projektet är finansierat av Beslutsgruppen för Nationella Kvalitetsregister.

För mer information kontakta:
Ania Willman, ordförande Svensk sjuksköterskeförening
Åsa Andersson,  projektledare