Alla får fortfarande inte vård efter behov och på lika villkor

I dag svarar Rätt till vård-initiativet, 41 organisationer, gemensamt på Socialdepartementets promemoria Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd. Regeringens förslag innebär tyvärr att vuxna asylsökande och vuxna som vistas i landet utan tillstånd fortfarande inte har rätt till vård efter behov och på lika villkor som bosatta.

Rätt till vård-Initiativet anser att förslaget ger en viss vidgning av rätten till vård för personer som vistas i Sverige utan nödvändigt tillstånd.  Särskilt bra är att barn som vistas i Sverige utan tillstånd ges samma rätt till vård som andra barn.

Rätt till vård-initiativet anser att regeringen borde gå längre och lämna förslag till lagstiftning i linje med vad Utredningen om vård för papperslösa m.fl. föreslog. Först då skulle svensk lagstiftning uppfylla de krav som medicinsk etik och grundläggande mänskliga rättigheter uppställer. Läs hela remissvaret (pdf, öppnas i nytt fönster)

Mer om Rätt till vård-initiativet Röster från det svenska civilsamhället har under många år krävt att papperslösa skall få tillgång till subventionerad vård på lika villkor som övriga invånare. Ett ständigt växande antal frivilligorganisationer, kyrkor, fack- och yrkesförbund och andra har sedan 2008 gått samman i ett gemensamt ställningstagande: Rätt till vård-initiativet www.papperslosa.se

Undertecknande organisationer:

Akademikerförbundet SSR
Amnesty International, svenska sektionen
Caritas/katolska kyrkan
Deltastiftelsen
Ersta diakoni
Etikkommissionen i Sverige - Nätverk för Mänskliga Rättigheter i asylprocessen
FARR
Fackligt center för papperslösa
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA)
Föreningen Antirasistiska akademin, ArA flyktingbarngrupp Göteborg RFSL
Helgeandssysrarna/Alsike kloster
Hiv-Sverige
IFMSA
Sveriges Immigrantinstitutet
Ingen Människa Är Illegal
Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund (LSR)
Liberala ungdomsförbundet
Läkare i Världen
Läkare Utan Gränser
Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor
RFSL
RFSL Ungdom
Riksföreningen för skolsköterskor
Rosengrenska stiftelsen
Rädda Barnen
Röda Korsets Ungdomsförbund
Socialistiska läkare
Svenska Barnmorskeförbundet
Sveriges Psykologförbund
Svensk sjuksköterskeförening
SRAT
Sveriges kristna råd, SKR
Svenska Logopedförbundet
Sveriges Läkarförbund
Svenska Läkaresällskapet
Svenska föreningen för Hälsa och Mänskliga Rättigheter (HMR)
SKAIS (Svenska Kyrkans Anställda I Sjukhuskyrkan)
Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri (SFBUP)
Tandläkarförbundet
Tinnerökliniken - Vård för papperslösa i Östergötland
Vårdförbundet
Vänskapsförening Sverige-Ecuador