Värdekrock mellan riskkapitalbolag och svårt sjuka äldre

Sjuksköterskornas etiska råd reagerar kraftfullt på de skräckfyllda bilder som återigen rapporteras från äldrevården. Det är ett svek mot äldre personer som är beroende av vård att riskkapitalbolag får utnyttja välfärdsystemet för egen vinst, som inte beskattas i Sverige, på bekostnad av god vård.

ivilkuraget hos all vårdpersonal som rapporterar och trotsar alla försök att bli tystade är ovärderligt. Öppenhet och mod är att alltid stå upp i situationer där respekt för sårbarhet, värdighet, integritet och självbestämmande åsidosätts. Det är orimligt att personal ska riskera sitt arbete när de slår larm om missförhållanden inom vård och omsorg som finansieras med skattemedel. Ett lagstadgat meddelarskydd måste gälla även vårdpersonal som arbetar i privat verksamhet.

God vård och omsorg grundas på etik och en gemensam värdegrund. Värdegrunder handlar ytterst om hur vi agerar när vi möter andra människor. Debatten om vanvården inom äldrevården har i för hög utsträckning handlat om ekonomi och tillsynsfrågor. Det behövs ett fokus på vad som är att göra gott för en äldre svårt sjuk person och samhällets attityder till svårt sjuka äldre personers behov av vård och omsorg.

Att göra gott för en annan människa är en av de viktigaste drivkrafterna i en god vård och omsorg. En god vård och omsorg av äldre personer under den sista tiden i livet handlar om att se människan bakom hennes behov. Det måste också finnas förutsättningar för säker och personcentrerad vård och omsorg.

Alltför ofta nöjer sig kommunerna med en alltför låg kompetens inom äldrevården. De som idag bor på vård- och omsorgsboende tillhör de svårast sjuka äldre. Dagens äldrevård är fragmentarisk, personal med lägst utbildningsnivå vårdar personer med omfattande vårdbehov ofta långt ifrån sjuksköterskor och läkare.

Sjuksköterskorna har ofta en konsultativ funktion, de tillfrågas först när någon i den omvårdnadsnära personalen, vårdbiträden och undersköterskor, kallar på hjälp. Det behövs en kraftfull kompetensförstärkning i äldrevården. För att ha reella möjligheter att ge den vård och omsorg som de svårast sjuka äldre har behov av krävs fler sjuksköterskor, specialistutbildade sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och läkare som kan arbeta i team.

För mer information Catrine Jacobsson
Ordförande i Sjuksköterskornas etiska råd
Mobil 070-316 34 41

Inger Torpenberg
Sekreterare i Sjuksköterskornas etiska råd
Mobil 070-761 46 22