Utdelning av Yngre doktorandstipendium år 2011

Amanda Hellström och Marie Höyer har tilldelats Svensk sjuksköterskeförenings Yngre doktorandstipendium 2011 om vardera 30 000 kronor. Priset delades ut i samband med Verksamhetsförlagd utbildning i Västerås.

Granskningsgruppen motivering Amanda Hellström är legitimerad sjuksköterska och arbetar vid Sektionen för hälsa, Blekinge Tekniska Högskola. Amanda är antagen doktorand vid Lunds universitet. Yngre doktorandstipendiet tilldelas henne för avhandlingsarbetet ”Insomnia in elderly persons. How to assess insomnia and promote sleep in health care settings by nursing interventions” med motiveringen:

Avhandlingens område, att studera grundläggande behov som god sömn hos äldre personer har stor relevans för kvalitativt god omvårdnad. Upplägg och genomförande har en bred ansats och är föredömlig med såväl systematisk litteraturstudie, psykometrisk testning av befintligt screening instrument för äldre personer, observationer och intervjuer samt en riktad omvårdnadsintervention som utvecklas utifrån föregående delar i forskningsprocessen. Tydlig progression i doktorandstudierna framkommer. Avhandlingen har stor relevans för Svensk sjuksköterskeförenings forskningsstrategi.

Marie Höyer är legitimerad sjuksköterska, som både arbetar och är antagen doktorand vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet. Yngre doktorandstipendiet tilldelas henne för avhandlingsarbetet “Health-related quality of life and return to work after breast cancer – a population-based cohort study” med motiveringen:

Avhandlingens område att tidigt identifiera kvinnor som löper risk för långtidskonsekvenser efter bröstcancer har stor relevans för förebyggande och hälsofrämjande omvårdnad. Metodologiskt bygger avhandlingen på nyttjande av redan insamlade data från nationella kvalitetsregister samt utifrån dess resultat genomföra en kvalitativ studie.  Avhandlingsarbetet är en god förebild då nationella kvalitetsregister utgör en unik möjlighet att mäta och följa upp omvårdnaden. Avhandlingen har stor relevans för Svensk sjuksköterskeförenings forskningsstrategi.