Avslag för ändrad examensbeskrivning för specialistsjuksköterskor

Svensk sjuksköterskeförening avslår Utbildningsdepartementets förslag om en ändrad examensbeskrivning för specialistsjuksköterskor.

Svensk sjuksköterskeförening föreslår att Utbildnings- och Socialdepartementet omgående tillsätter en nationell arbetsgrupp där Svensk sjuksköterskeförening finns representerad. Arbetsgruppen ges uppdraget att göra en översyn av sjuksköterskors specialistutbildning inom Högskolan på avancerad nivå.

En utbildning för framtiden som kan möta vårdens utveckling kräver en förnyelse av utbildningskombinationer, inriktningar och fördjupningsområden. Specialistsjuksköterskeutbildningarnas längd behöver ses över och med den nuvarande examensordningen har nya krav på innehåll tillkommit.

Svensk sjuksköterskeförening anser även:

att de i promemorian föreslagna examensmålen inte kommer att kunna tillämpas inom flera för hälso- och sjukvården angelägna specialistområden att en specialistutbildning för sjuksköterskor på avancerad nivå som ryms inom ramen för magister/ eller mastersprogram förordas, där en yrkesexamen kan utfärdas efter ett eller två år att samtliga examensmål i specialistsjuksköterskeexamen revideras för att följa Bolognadirektivet att det i examensbeskrivningen för specialistsjuksköterskeexamen anges att det självständiga arbetet (examensarbetet) fastställs till 15 högskolepoäng att ett nationellt samverkansorgan skapas för sjuksköterskornas specialistutbildningar där Svensk sjuksköterskeförening och Vårdförbundet finns representerade. Läs hela remissvaret (pdf, öppnas i nytt fönster)

För mer information
Ania Willman 
Ordförande
Svensk sjuksköterskeförening 
0733-26 60 02

Birgitta Wedahl, kanslichef
Svensk sjuksköterskeförening
birgitta.wedahl@swenurse.se
070-720 16 71