Sjuksköterskors humanitära engagemang kan inte börja på insidan av sjukhusgrindarna

Vi sjuksköterskor har, bland annat enligt vår etiska kod, ett moraliskt ansvar att respektera mänskliga rättigheter och en plikt att ingripa när människors hälsa hotas. Kodens tydliga ställningstagande är i högsta grad aktuellt och manar till handling.

Kriget i Gaza och ockupationen av Palestina måste upphöra! Kampen för mänskliga rättigheter omfattande rätten till ett gott liv med god hälsa måste vara universell. Att argumentera och medverka till konfliktlösning är ett sätt att förebygga/lindra ohälsa. I denna konflikt som i alla andra pågår ett ordkrig om vems felet är. I skrivande stund med över 1 100 döda varav 300 barn blir staten Israels armés brutala krigföring som att sparka på en redan liggande. Civila måste skyddas, och sjukvårdspersonalen får inte hindras i sitt uppdrag. Tillgång till vatten, mat och skydd är avgörande för hälsan.

För 40 år sedan ockuperade Israel Västbanken och Gaza. Dessa områden är sönderstyckade med vägspärrar som bevakas av israelisk militär och som när som helst kan stängas av och förhindra palestinierna passage. Israel har byggt en mur som är 8 meter hög och som ska bli 75 mil lång. Muren byggs till 80 procent på ockuperad mark och Israel negligerar internationella domstolen i Haag som kräver att muren som är byggd på ockuperad mark ska rivas. Israel fortsätter också att bygga illegala bosättningar som idag har nära 400 000 bosättare.

Det palestinska folkets områden har efterhand krympts. För varje illegal bosättning som utryms under mediabevakning byggs ett antal andra i tysthet. Till detta tillkommer allt från trakasserier vid vägspärrar till förstörande av dricksvattentäkter, väl dokumenterat även av svenska vårdarbetare. Det som utgör grunden för ett värdigt liv berövas dem av staten Israel.

Kravet på att upphöra med våldsaktionerna och att respektera internationell rätt måste ställas tydligt både på Hamas och Israel, men ansvaret för de folkrättsbrott som begås ska läggas mycket tyngre på Israel som anfallit med sin armé, en av världens mest välutrustade. Ledande statsmän och Israels talesmän hävdar att det ”är ställt utom varje tvivel” att Hamas orsakat konflikten/kriget. Det tyder på dålig politisk analys och tar bara hänsyn till raketbeskjutningen, som om det vore hela konfliktens början.

Som alltid i konflikter måste den starkare parten visa moralisk styrka, inte militär, och inse sitt övertag. En s.k. lösning som bygger på den svagares underkastelse blir inte långsiktig. Det största hotet mot staten Israel kommer vare sig från Hamas, eller från arabländer. Det hotet står dess egen armé för. För varje granat mot Gazas civilbefolkning skapas ett stort antal motståndsmän villiga att hämnas. Med det oproportionerliga övervåld armén utövar mot Gaza ökar våldsspiralen. På samma grund som andra länders ledare ställs till ansvar i Internationella domstolen i Haag bör frågan resas om Israels brott mot folkrätten.

Som organisation protesterar Svensk sjuksköterskeförening mot Israels urskillningslösa våld och bristande respekt för den palestinska sjukvården, sjukhus och kliniker och de internationella hjälporganisationernas arbete och insatser under det pågående kriget. Sjukhus och ambulanser har bombats och beskjutits. Sjuksköterskor och läkare i arbete har dödats. Vårdinsatser har försenats och försvårats. Civilbefolkningens lidande är ofattbart och obeskrivligt. Israel måste omedelbart lämna Gaza och tillåta humanitär hjälp. Det vore anständigt om de själva bidrog till de humanitära insatserna. Att sträcka fram en vänskaplig, hjälpande hand liksom att återgå till 1967 års gränser kan bli nyckeln till varaktig fred. Det är staten Israel som sitter med nyckeln i hand.

Ania Willman
ordförande i Svensk sjuksköterskeförening

Relaterad information

Ania Willmans krönika i Omvårdnadsmagasinet nr 1, 2009