Säker vård med säkra händer

Patientsäkerhet – det är ett tokigt ord. Det är ju inte patienten som ska bli säker, det borde vara vården. Trots tokigheten har ordet patientsäkerhet blivit allt vanligare, till och med vanligare än ordet besparingar. När sparkraven och budgetneddragningarna nu blir fler och större förväntas det ändå att säkerheten i vården bibehålls och förbättras. Vilket inte betyder att alla besparingar är av ondo.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har fått stort genomslag för sin nationella satsning på sex olika områden där målsättningen är att antalet vårdskador ska halveras. Det går självfallet inte att ifrågasätta kraven på god vård och ökad säkerhet för patienterna oavsett sparkravens storlek. Ändå finns förstås ett tydligt samband mellan frågorna.

Tre av SKL-satsningens områden rör vårdrelaterade infektioner, VRI. Med färre vårdplatser och fler personalvakanser uppstår tillfällen med överbeläggningar, också i korridorer, och brådska med arbetet. Vi vet att säkerhet i vården och brådska utgör varandras motsättning. Korridorvård ökar infektionsrisker, vilket inte minst vinterkräksjukan är bevis på. När vinterkräksjukan kommit loss i korridorerna ligger intagningsstoppet på lut. Vårdplatserna blir åter färre med ytterligare nya korridorplatser på återstående öppna avdelningar som följd. För vårdpersonalen gäller det att gilla läget. Det gör virusarna också, men patienternas säkerhet kommer i kläm. Om beslutsfattarna åtminstone inte reducerat bort hela avdelningar utan nöjt sej med att minska antalet sängar i flerpatientsrummen kunde väl något vara vunnet. Men så är knappast fallet, det ger för liten besparing.

Åter till SKL-satsningen: Antalet VRI ska halveras till utgången av år 2009. Så har beslutats, politikerna kommenterat, pressen rapporterat och allmänheten informerats. Skulle målet inte infrias kan väl ingen annan än avdelningschefer och vårdpersonalen lastas? Nu vet alla i vården att målet är orealistiskt. Cirka en tredjedel av alla VRI uppskattas vara möjliga att förebygga med optimala resurser*. De övriga två tredjedelarna VRI har alltså enkelt uttryckt andra, naturliga orsaker. Mikroberna letar sej fram och in på fel ställen där de normalt inte ska vara. Om hälften av den återstående, påverkbara tredjedelen kan arbetas bort är det mycket bra även om målsättningen på sikt ska vara högre. Oförlåtligt slarv med att inte tillämpa basala hygienrutiner är en synd som fått berättigad uppmärksamhet, men detta orsakar inte majoriteten av VRI. Även patienter kan bidra till färre VRI hos sej själva genom olika hygienåtgärder. VRI har flera olika orsaker, många av dem ännu okända. För att skapa klarhet om kunskapsläget och för att bekämpa VRI behövs både forskning, kunskapsöverföring till personal och patienter samt följsamhet till beslutade evidensbaserade rutiner m.m. Framgång inom dessa områden för en högre säkerhet i vården hotar att omintetgöras av ogenomtänkta besparningar. Det finns en uppenbar risk att effekterna av ett påbörjat viktigt arbete på SKL:s initiativ utraderas av fel sorts besparningar. Basala hygienrutiner med god handhygien och handsprit är vårdpersonalens största enskilda bidrag till färre VRI. Vilket bidrag ger politiker, ekonomer och administratörer?

Svensk sjuksköterskeförening vill med kampanjen ”Re-Aktion” lyfta fram omvårdnadsforskningens betydelse för en god och säker vård. Detta gör vi genom att publicera kunskapsunderlag inom en rad viktiga områden. Förhoppningen är att landets sjuksköterskor därmed får argument för att reagera på fel och brister, att de agerar för att patienter inte ska skadas eller dö av vård och att de går till aktion för att lyfta omvårdnadens betydelse.

Ania Willman
ordförande i Svensk sjuksköterskeförening

Relaterad information

Ania Willmans krönika i Omvårdnadsmagasinet nr 2, 2009

Årets Ordförande har ordet

Ordförande har ordet krönikor i Omvårdnadsmagasinet

 • Omvårdnad utan hjärta

  10 april 2015
  Det är lite märkligt att ta del av, Statens medicinsk-etiska råds (SMER), rapport med titeln Robotar och övervakning av äldre samtidigt som olika tidningars insändarsidor innehåller hyllningar och tack till engagerad vårdpersonal.
 • Välkommen till sjuksköterskeyrket

  5 februari 2015
  Välkomna! Ni alla som sökt er till sjuksköterskeprogrammet och vill bli sjuksköterskor. Det arbete ni har valt är fullt av mänskliga möten med patienter och med närstående som är glada eller ledsna, hoppfulla eller övergivna.
 • Situated freedom

  24 oktober 2014
  Ibland hamnar man i sammanhang man önskar att man kunde slippa. I situationer som man hade velat undvika men inte kunde förutse. Men, även om situationen blir fel kan man välja hur man vill förhålla sig till det som händer. ”Situated freedom” kallar omvårdnadsteoretikern Rosemarie Rizzo Parse det för.
 • Man kan göra en insats

  4 september 2014
  Sjuksköterskor behövs runt om i världen för att hjälpa de hundratusentals människor i världen som är på flykt undan krig eller naturkatastrofer. Därför behöver sjuksköterskor utbildning i ”disaster nursing” – ett tema som ökat i omfattning på de senaste ICN-konferenserna (International Council of Nurses).
 • Vinnande grävande

  4 juni 2014
  Den här sommaren ska jag förkovra mig om kvalitetsregister. ”Hur kul är det på en skala?”, hör jag er säga, men det är faktiskt så att under det senaste året har nationella kvalitetsregister kommit i ropet inom utbildningen.
 • Du sköna nya värld

  9 april 2014
  I sin krönika i Omvårdnadsmagasinet framtidsspanar Ania Willman om hur sjuksköterskors utbildning och arbete kan komma att påverkas av morgondagens teknik och den som vi redan använder i vår vardag.
 • Hjärnan, hjärtat och händerna

  5 december 2013
  Ibland skulle jag vilja vara 20 år igen. Inte för att jag inte gillar att bli äldre utan för att jag vill göra om samma resa men i en ny tid. Jag tycker mig kunna se att det är en brytningstid inom vården. Vi står mitt emellan det som är gammalt och det som är nytt och den som är ung idag har ett otroligt spännande yrkesliv framför sig.
 • Haiku till etikkonferens

  28 oktober 2013
  Flygtaxin kommer tidigt en tisdag morgon. Det är två mil till Sturup. Medan vi kör färgar solen himlen rosa, riktigt rosa. Dimslöjorna dansar över betesmarker och ängar. Det är vackert. Så vackert att både jag och chauffören drar efter andan samtidigt.
 • Politikerna bär skulden

  20 september 2013
  I kölvattnet av journalisten Maciej Zarembas uppmärksammade artikelserie i Dagens Nyheter om den svenska sjukvården har vi fått en debatt om de olönsamma patienterna och prissättningen inom vården.
 • Civilkurage – ett professionellt ansvar

  20 september 2013
  Omvårdnadskunskapen vilar på vetenskaplig grund och sjuksköterskeyrket kräver legitimation. Vi har också etiska regler att följa. Vårt kunskapsområde är autonomt och värderas högt av samhället och sjuksköterskeprofessionen har en nationell organisation. Kort sagt är sjuksköterskeyrket en egen profession.
 • Klarsynt, modig och tuff

  20 september 2013
  Mellan jul- och nyårshelgerna ägnade medierna i södra Sverige en hel del radiotid och tidningsspalter åt det bristande antalet vårdplatser vid våra sjukhus. Redan i november stängdes ett antal vårdavdelningar vid Skånes universitetssjukhus. Detta tillsammans med anställningsstopp för personal har gjort ett redan ansträngt läge än mer ansträngt.
 • Vi har ett ansvar

  20 september 2013
  Varje morgon den senaste veckan har jag vaknat till Ekots rapporter från det upptrappade våldet i Gaza. Konsekvenserna för civilbefolkningen i Gaza och de drabbade områdena i Israel är förfärliga. Den israeliska offensiven mot Gaza har redan krävt fler än hundra dödsoffer och tre civila har dödats i Israel av raketer avfyrade från Gaza.
 • Kroppen som handelsvara

  20 september 2013
  Ibland blir det bara för mycket. Man kan nästan inte tro att det man hör är sant. Häromkvällen var jag inbjuden att delta i något som kallades ”Internationellt mingel om organhandel och illegala nätverk” på TCO (Tjänstemännens Central Organisation). Journalisten Donald Boström inledde och berättade om den organhandel som förekommer i dagens globala värld.
 • Enkel moral räcker

  20 september 2013
  Sommartorka… kan man ju inte säga att det varit precis. Varken med vädret eller med politiken. Först regnade det i flera veckor i Småland där vi har vårt faluröda torp. Sedan regnade det endast några gånger per dag och i slutet av semestern var det faktiskt lite uppehåll. Men det goda med regnandet (utöver att det håller hyn fräsch) är att man hinner både sticka barnkoftor och läsa tidningar.
 • Dags att ta makten över professionen!

  20 september 2013
  Stilla söndagsmorgon och solen lyser försiktigt i den skira grönskan. På avstånd hörs den första göken och väldigt nära bakom vedboden skäller råbocken. Tankarna går hit och dit mellan möten och minnen.
 • Varför har vi inte råd med omvårdnad på avancerad nivå?

  20 september 2013
  När jag var på International Council of Nurses konferens sommaren 2011 på Malta förstod jag att många sjuksköterskeorganisationer runt om i världen har det svårt. Riktigt svårt.
 • Med valfrihet följer ansvar

  20 september 2013
  En distriktsläkare i offentlig tjänst, i min närhet, tyckte nyligen att långärmad ylletröja i sitt arbete inte var bevisat farligare ur patientsäkerhetssynpunkt än arbetsgivarens kortärmade bussarong. Det tar tid innan evidensen når världens perifera delar som det lilla landsting där jag bor.
 • Omvårdnad både konst och vetenskap

  20 september 2013
  Sommaren 2010 satte Svensk sjuksköterskeförenings styrelse ner foten och slog fast att vi anser att huvudområdet i sjuksköterskeutbildningen ska heta omvårdnad, både på grund- och avancerad nivå.
 • Dags att göra uppror?

  20 september 2013
  Hela sommaren har det legat en liten tidningsnotis på mitt skrivbord. Notisen berättar om en IT-konsult som identifierat tre viktiga brister i en sjukvård som annars förtjänar gott betyg. Bristerna är: ovilja att se individen som en hel människa, okänslighet inför den enskilda integriteten och brist på respekt för patienternas tid.
 • Få raketen att lyfta!

  20 september 2013
  Om hälso- och sjukvården vore en rymdraket skulle den inte nå rymden. Frågan är om den ens skulle lyfta från marken. För att bygga och skicka iväg en rymdraket krävs ett hängivet teamarbete med fokus på uppgiften under ett visionärt ledarskap. Om detta inte finns kan det sluta med katastrof, till exempel att en rymdkapsel brinner upp vid start.
 • Personcentrerad vård ska också vara det

  20 september 2013
  Under 50- och 60-talen, kanske senare också, hade vi ett språkbruk som innebar att vi omnämnde patienter som gallan på 4:3 eller höften på rum 2. I protest mot detta arbetade vi under 70-talet med individuell vårdplanering och strävade efter att förstå patienten som en individ. Under 80- och 90-talen blev det mer berömvärt att ha patienten i fokus samtidigt som den omvårdnadsvetenskapliga kunskapen utvecklades och vi slog fast att vi förstår patienten som både en generell och en unik människa.
 • Lyxvård ”All Inclusive”

  20 september 2013
  Jag satt och lyssnade på ett föredrag som handlade om äldres bästa år 2013 och kom att tänka på hur annonserna för lyxkryssningar är utformade. I exemplet ovan är en annons för lyxkryssningar översatt till en framtid (?) med lyxvård för dem med välfyllda plånböcker.
 • Är kunskapsbaserad vård en illusion?

  20 september 2013
  Sommar, sol och solstol. Jag sitter i äppelträdets skugga och funderar. Funderar på Carl-Einar Häckner och på Kunskapsbaserad vård. Carl-Einar, trollkarlen från Göteborg numera bosatt i Berlin, kan med samma frenesi trolla bort näsdukar, tulpaner, kaniner och motorsågar.
 • Slå huvudet i glastaket

  20 september 2013
  Föreningen är idag allt mer efterfrågad för sin expertkunskap. Vi deltar i arbets- och referensgrupper på nationell nivå, som remissinstans och i dialogen om allt som rör vårdens utveckling. Där vi lyckats bäst är när vi förenat det nationella perspektivet med en viss specialitets sakkunskap, till exempel inom området onkologisk omvårdnad.
 • Det blåser kallt

  20 september 2013
  Vintern håller Sverige i ett järngrepp och jag går och nynnar på en låt från förr. ”Det blåser kallt, kallt väder ifrån sjön” leder mina tankar till den första gången jag var i Estland. Då var det kallt, i februari 1993.
 • De gamla idealen gäller fortfarande

  20 september 2013
  Med Rod Stewarts låt ”Handbags och Gladrags” ringande i öronen funderar jag över de foton som ingår i Svensk sjuksköterskeförenings historiebok som ska släppas till jubileet i mars. Hatt och handväska är ofta klädseln för våra tidiga företrädare, i de fall de inte bär uniform.
 • Dags att tillämpa den lilla evidens vi har

  20 september 2013
  Forskningen visar att vårdskador förekommer vid närmare vart tionde vårdtillfälle. Skadorna ger förlängd vårdtid, återinskrivningar, sårinfektioner, läkemedelsbiverkningar och inte minst ett ökat lidande för patienter. Forskningen visar också att uppemot en tredjedel av vårdrelaterade infektioner och nästan hälften av övriga skador går att undvika genom en striktare tillämpning av vårdrutiner och evidensbaserade metoder.
 • Sjuksköterska i toppen

  20 september 2013
  Regionala nyheter meddelar just att man ska sluta med handsprit på de äldreboenden i Karlskrona som haft en våg av kräksjuka. ”Man ska idag sluta med handsprit och återgå till normala hygienrutiner”, enligt reportern. En lätt fundering infinner sig. Var det inte de ”normala” hygienrutinerna som gjorde att kräksjukan bet sig fast i mer än två veckors tid? Eller är det en semestervikarierande reporter som inte förstått att till normal handhygien vid ett äldreboende hör handsprit.
 • Säker vård med säkra händer

  20 september 2013
  Patientsäkerhet – det är ett tokigt ord. Det är ju inte patienten som ska bli säker, det borde vara vården. Trots tokigheten har ordet patientsäkerhet blivit allt vanligare, till och med vanligare än ordet besparingar. När sparkraven och budgetneddragningarna nu blir fler och större förväntas det ändå att säkerheten i vården bibehålls och förbättras. Vilket inte betyder att alla besparingar är av ondo.
 • Sjuksköterskors humanitära engagemang kan inte börja på insidan av sjukhusgrindarna

  20 september 2013
  Vi sjuksköterskor har, bland annat enligt vår etiska kod, ett moraliskt ansvar att respektera mänskliga rättigheter och en plikt att ingripa när människors hälsa hotas. Kodens tydliga ställningstagande är i högsta grad aktuellt och manar till handling.