Samla namn för vård på lika villkor

I slutet av maj överlämnades utredningen Vård efter behov och på lika villkor – en mänsklig rättighet! (SOU 2011:48) till socialminister Göran Hägglund. Det är en gedigen utredning som tar ställning för att varje människa omfattas av rätten till liv, vård och hälsa oavsett legal status, papper eller personnummer samt att vård skall ges till alla människor efter behov.

Utredningens konkreta förslag är att asylsökande och papperslösa personer oavsett ålder ska få subventionerad hälso- och sjukvård i samma omfattning och på samma villkor som bosatta personer. Utredningen föreslår också att asylsökande och papperslösa personer, till och med det år de fyller 19 år, ska få subventionerad god och fullständig tandvård.

Idag har papperslösa personer endast rätt till akut vård – som de måste betala hela kostnaden för. De svenska reglerna är idag bland de mest restriktiva i EU, vilket FN kritiserat Sverige för. Att det i Sverige idag behövs ideella vårdförmedlingar som erbjuder vård till papperslösa därför att Sverige inte lever upp till kraven på mänskliga rättigheter är skamligt.

Papperslösa personer är en av de mest utsatta grupperna som internationella konventioner om mänskliga rättigheter ska skydda. Rätten till hälsa är en mänsklig rättighet och inte knuten till medborgarskap.

Men nu försöker migrationsminister Tobias Billström hindra att utredningen går ut på remiss. Han gillar inte utredningens förslag och han inser att en lång rad remissinstanser kommer att stödja utredningens förslag. Vi menar att Tobias Billström därmed vägrar att ta ansvar för mänskliga rättigheter och alla människors lika värde. Han försöker reducera rätten till vård för papperslösa till att vara en kostnadsfråga. Men utredningen har räknat på kostnaderna och uppskattat dem till endast 0,4 procent av den totala kostnaden för hälso- och sjukvården.

Det är upprörande att migrationsmister Tobias Billström förhindrar att utredningen sänds ut på remiss. I Sjuksköterskornas etiska kod poängteras att alla människor ska behandlas lika. Samma värdering återfinns i alla anda vårdprofessioners etiska koder. Vård ska ges efter behov!

Rätt till vård-initiativet som består av 35 organisationer, bland annat Svensk sjuksköterskeförening, Sveriges Läkarförbund, Vårdförbundet, Svenska Röda Korset, Rädda Barnen och Sveriges kristnas råd, kommer att starta en gemensam nationell namninsamling för kravet att utredningen Vård efter behov och på lika villkor – en mänsklig rättighet! ska gå ut på remiss.

Skriv på namninsamlingen du också och hjälp till att samla in namn. Vi accepterar inte att rätten till vård för papperslösa förhalas ännu mer!

 

Relaterad information

Ledare i Omvårdnadsmagasinet nr 5, 2011