Patientsäkerhet kräver hög kompetens

Från årsskiftet gäller den nya Patientsäkerhetslagen. Syftet med lagen är göra vården säkrare, minska antalet vårdskador och göra det enklare för patienter att anmäla felbehandling. Lagen kräver att alla vårdgivare ska bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete.

Vårdgivaren ska utreda händelser, förebygga vårdskador och se till att personalens kompetens tillgodoser kravet på en god vård. Patienter och närstående ska få ett ökat inflytande och bli delaktiga i säkerhetsarbetet kring sin egen vård.

Lagen innebär också att ansvarssystemet inom hälso- och sjukvården förändras. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnds disciplinpåföljder varning och erinran har försvunnit. Istället har Socialstyrelsen en utökad möjlighet att rikta kritik och kräva en åtgärdsplan av vårdgivaren eller utdöma vite. Sjuksköterskor och personer från andra legitimerade yrkesgrupper, som bedöms utgöra en fara för patientsäkerheten kan föreskrivas en prövotid eller få legitimationen indragen av Socialstyrelsen.

Svensk sjuksköterskeförening är positiv till att det gamla disciplinansvaret där enskilda yrkesutövare varnades eller fick en erinran när fel begåtts försvunnit. Vårdpersonalens utgångspunkt är att göra sitt bästa för patienterna. När fel och misstag begås i hälso- och sjukvården sker det sällan medvetet eller på grund av slarv. När misstag och fel begås är det oftast flera omständigheter som samverkat. Den nya lagen bidrar till utveckling av ett regelverk som stödjer utvecklingen av en öppen och levande säkerhetskultur som uppmuntrar omedelbara rapporter och diskussioner om misstag och risker i arbetet för att förhindra att de upprepas. För att förverkliga lagen krävs att vårdgivarna tar ansvar för hög kompetens, sätter stopp för överbeläggningar och utarbetar metoder för hur patienter ska bli delaktiga.

För att lagen inte ska bli en tandlös papperstiger krävs hög kompetens i vården. Bland annat måste bemanningen av sjuksköterskor vara tillräckligt hög. Vi vet att när sjuksköterskor deltar i den patientnära omvårdnaden innebär det färre komplikationer för patienterna. Andelen specialistutbildade sjuksköterskor måste öka. Idag är trenden den motsatta. Andelen specialistutbildade sjuksköterskor minskar samtidigt som kortare vårdtider, minskat antal vårdplatser, effektivare diagnostik- och operationsmetoder innebär en allt mer kunskapsintensiv verksamhet. Risken för fel ökar om kompetensen är för låg.

Risken för misstag ökar på överbelagda enheter. Vid överbeläggningar blir bemanningen ofta för låg vilket leder till en stressad personal. Även risken för smitta ökar på överbelagda enheter.

Patienter och närståendes kunskaper behöver tas tillvara i arbetet för en säker vård. Det räcker inte med att bjuda in dem när ett tillbud har inträffat utan deras kunskaper och erfarenheter måste aktivt efterfrågas under hela vårdtiden.

Relaterad information

Ledare i Omvårdnadsmagasinet nr 1, 2011