Med god fart mot nästa 100 år

Liksom allt fler av dagens äldre fyller vi 100 år! I mars firar Svensk sjuksköterskeförening 100-års jubileum och det ger anledning till både fest och eftertanke.

Det har varit ett sekel med en enorm utveckling i vården och av sjuksköterskans profession. Oändligt många sjuksköterskor har under årens lopp bidragit till nytänkande och ökad kunskap om omvårdnad. Kunskap som patienterna har direkt nytta av.

Ett aktuellt exempel är Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för diabetesvård 2010. I arbetet med att ta fram riktlinjerna har experter inom omvårdnad deltagit. Riktlinjerna slår fast att en mycket viktig del i vården är att patienterna får hjälp att ändra vanor som påverkar sjukdomen negativt. Patientundervisning i grupp med personer med typ 2 diabetes ger god effekt om undervisningen leds av personer med både ämneskompetens och pedagogisk kompetens. Detta blir alltså ett fortsatt viktigt område för diabetessjuksköterskor.

Trots allt festande så måste vår ordinarie verksamhet fortgå. Arbetet med ”Re-Aktion! ”- kampanjen för att lyfta fram omvårdnadsforskningens betydelse för att göra vården säkrare fortsätter. Kunskapsunderlag för att identifiera personer med risk för fall och fallskador och för att minska risker för läkemedelsavvikelser finns lättillgängliga på vår hemsida www. swenurse. se. Fler kunskapsunderlag kommer att produceras under året.

Varje dag möter sjuksköterskor svåra etiska frågor. Vår etiska kod ger stöd i många frågor men den behöver kompletteras med en beskrivning av omvårdnadens värdegrund. Det arbetet räknar vi med att presentera till 100-års jubileet.

Under svensk sjuksköterskeförenings 100-åriga historia har utbildningens kvalitet alltid varit en viktig fråga och är så fortfarande. En ny utbildningsstrategi för grund- och specialistutbildningen är antagen och den kommer att bli ett kraftfullt verktyg i arbetet med att utbildningen ska hålla jämna steg med vårdens utveckling. Under våren kommer arbetet med sjuksköterskors specialistutbildningar att intensifieras. Inom den högspecialiserade vården, slutenvården, primärvården och äldrevården finns ett stort behov av fler specialistsjuksköterskor, fler inriktningar och fördjupningsområden. Det behövs även andra utbildningskombinationer som inte följer dagens områdesindelning. Det är av största vikt att vi lyckas informera och påverka Högskoleverkets och Behörighetsutredningens översyn av specialistutbildningarna om dagens problem och morgondagens krav.

Vi är idag drygt 76 000 medlemmar. Det ger oss styrka som sjuksköterskornas professionella organisation i alla kontakter med regering, myndigheter, huvudmän och massmedier.

Det är medlemsavgiften som bekostar verksamheten. Det gör föreningen helt oberoende från andra intressenter. Hjälp gärna till att värva en medlem. Medlemskapet kostar bara 288 kronor för ett år.

 

Relaterad information

Ledare i Omvårdnadsmagasinet nr 1, 2010