”Man vill ju inte vara en liten lort”

Natten mellan den 8 och 9 november 2010 genomförde Socialstyrelsen nära hundra oanmälda tillsynsbesök vid boenden för personer med demens runt om i Sverige. Tillsynen gav ett skrämmande facit. Personer med demens lämnades inlåsta nattetid utan uppsikt vid sex av tio av de inspekterade boendena. Socialstyrelsen konstaterar att det är ett olaga frihetsberövande av dessa personer om inte personalen inom några få minuter kan uppmärksamma om någon vill ut.

Inspektionen visar även att vart fjärde boende inte får någon personalförstärkning vid tillfällen med hög arbetsbelastning. Socialstyrelsen bedömer också att 58 procent av boendena har för låg bemanningen för att kunna ge personer med demens god vård och omsorg.

Huvudansvaret för att personalbemanningen på boenden för personer med demens är tillräcklig för att kunna ge en god och säker vård och omsorg är kommunpolitikernas. De måste avsätta tillräckligt med pengar och ställa tydliga krav på bemanningen både för kommunens egna boenden och i avtalen om tecknas med privata entreprenörer.

Men också alla de som arbetar i vården och omsorgen har ett etiskt ansvar att agera och väcka opinion när personer som vårdas far illa. Det gäller inom såväl akutsjukvård, hemsjukvård, primärvård, psykiatri som vid vård av äldre. Alltför många i vården väljer att se bort eller att vara tysta när de möter orättvisor och ser att personer som får vård och omsorg kränks.

Sjuksköterskornas etiska kod är tydlig med att vi har ett ansvar för att ingripa när människors hälsa hotas. Det innebär att vi även behöver vara aktiva på samhällsnivå och ha mod att säga ifrån. Svensk sjuksköterskeförening vill underlätta för sjuksköterskor att agera i enlighet med vår kod. Därför har föreningen utarbetat en Värdegrund för omvårdnad.

Värdegrunden syftar till att skapa ett gemensamt förhållningssätt och en gemensam etisk plattform för utövandet av god omvårdnad inom hälso- och sjukvården och omsorgens alla områden. Den utgår från att allt människor gör har en etisk dimension och att vi alltid har ansvar för vad vi gör eller underlåter att göra.

Då verksamheten är komplex och värdeladdad kan en gemensam värdegrund bidra till att skydda enskilda personers/patienters värdighet och rätt till självbestämmande. Omvårdnadens värden är kopplade till grunden för människans existens. En värdegrund för omvårdnad innebär att i mötet med patienter och närstående alltid uppmärksamma och vara öppen för den utsatthet det innebär för en person att vara beroende av vård.

Relaterad information

Ledare i Omvårdnadsmagasinet nr 6, 2010