Kunskap är en färskvara

I hälso- och sjukvården har 60 procent av medarbetarna högskoleutbildning. Få andra branscher har så hög kompetens. Den höga utbildningsnivån är ingen slump utan den krävs för att kunna leverera en kunskapsbaserad vård.

Hälso- och sjukvården är en kunskapsintensiv verksamhet och nya forskningsresultat, behandlingsmetoder och teknik utvecklas i en allt snabbare takt. För ett antal år sedan uppskattades halveringstiden för denna typ av kunskap till fem år. Det vill säga tiden det tar för att hälften av kunskapen ska bli inaktuell. Idag brukar man säga att halveringstiden är mindre än ett år. Även om takten ökat kvarstår problemet: vid inlärningstillfället vet vi inte vilken halva som blir inaktuell ...

Kraven på landets sjuksköterskor att bedriva omvårdnad av hög kvalitet samtidigt som de genomför förbättringsarbeten, inför och utvärderar riktlinjer samt omsätter kunskapsunderlag och vårdprogram i praktisk handling kan tyckas höga. För att klara dessa krav måste sjuksköterskorna få möjligheter att ta till sig ny kunskap. Det borde vara självklart för varje arbetsgivare att uppmuntra till och avsätta pengar för kompetensutveckling.

Det räcker inte med kompetensutveckling i den egna kommunen eller vid den egna kliniken och sjukhuset. Det är inte möjligt att följa med i den snabba kunskapsutvecklingen utan att kunna delta på nationella konferenser där kollegor, experter och forskare presenterar och diskuterar aktuella forsknings- och utvecklingsarbeten.

Det är obegripligt att arbetsgivarna fortfarande, trots de uttalade kraven på att vården ska vara kunskapsbaserad, kan hantera kompetensutveckling som en budgetfråga. Kompetensutveckling är inget som man enbart kan kosta på sig i goda ekonomiska tider och sedan strypa när besparingar ska genomföras. Då sågar man av den gren man sitter på! Att stoppa eller begränsa medarbetarnas möjligheter till kompetenshöjning drabbar i slutänden patienten.

Sjuksköterskor får inte låta sig nöjas med att arbetsgivaren hävdar att det saknas pengar till kompetensutveckling. Vi måste våga ta diskussionen och argumentera för varför patienten behöver vård av sjuksköterskor med uppdaterad kunskap. Årets bästa tillfälle att möta aktuell kunskap och utbyta erfarenheter med kollegor från hela Sverige är Sjuksköterskedagarna Lust & Kunskap i Örebro den 22 och 23 mars. Den här konferensen borde vara attraktiv för varje sparsam arbetsgivare eftersom den är sponsrad av Svensk sjuksköterskeförening, medlempriset är 3 400 svenska kronor för ett fullmatat program!

Vi ses där!

 

Relaterad information

Ledare: Omvårdnadsmagasinet nr 1, 2012