Äldre har också rätt till god och säker omvårdnad

Äldres behov av vård och omsorg har i ökad omfattning överförts från sjukhus till eget hem och särskilt boende. Äldre drabbas ofta av långvariga sjukdomar med en komplex hälsosituation som följd. Allt fler äldre får avancerad behandling i hemmet vilket ökar behovet av kvalificerad omvårdnad.

Allt detta är väl känt.

Likaså är det väl dokumenterat att bristande omvårdnads- och medicinska resurser samt brister i kompetensen utgör risker för en god och säker vård av äldre personer. Vilket Socialstyrelsen konstaterade i sin Lägesrapport för 2008.

Med den här kunskapen borde det vara enkelt att börja ett systematiskt arbete för höjd kompetens.

Svensk sjuksköterskeförening anser att en förutsättning för en framtida kunskapsbaserad säker och god äldrevård är att fler specialistutbildade sjuksköterskor med inriktning mot vård av äldre, fler distriktssköterskor, fler sjukgymnaster och fler arbetsterapeuter anställs i kommunerna. Vi menar också att det även behövs en lägsta kompetens för kommunernas omvårdnadspersonal.

Men utredningen ”I den äldres tjänst” (SOU 2008:126) gör en helt annan tolkning av äldre personers vård- och omsorgsbehov. Utredningen föreslår att äldreassistenter, som ska utbildas genom en ny gymnasial utbildning, ska vara den lägsta kompetensnivån. Utredningen förutsätter att äldreassistenter i huvudsak ska arbeta under Socialtjänstlagen och väljer att använda sig av begreppet omsorg för att sammanfatta de uppgifter som äldreassistenter ska arbeta med. När utredningen förordar att yrkeslärare inom den föreslagna utbildningen ska ha en bakgrund inom socialt arbete blir det tydligt att den tycker att kompetens inom omvårdnad inte behövs.

Svensk sjuksköterskeförening menar att utredningen gör en allvarlig missbedömning när den väljer att helt bortse från äldre personers behov av kvalificerad omvårdnad. Vi menar att utbildningen måste ge kunskaper inom både omvårdnad och omsorg.

Den svenska omvårdnadsforskningen har under en rad år producerat kunskap om multisjuka äldre personers behov, särskilt avseende törst, sömn, hälsa, ätande, trycksårsprofylax, sårvård och kroppsnära omvårdnad. Även forskningen om fallskadeprevention, smärta, äldres livskvalitet, palliativ omvårdnad, vård och behov hos personer med demenssjukdom, värdighet i äldrevården, vård i hemmet och våld i vården av äldre är internationellt erkänd. Trots denna omfattande produktion hänvisar utredaren inte till en enda vetenskaplig omvårdnadspublikation.

Det är oacceptabelt att den kunskap som i dag finns inom omvårdnad, specifikt inom äldreområdet, endast ska komma Sveriges äldre befolkning tillgodo när de vårdas med Landstinget som huvudman. Det är högst anmärkningsvärt att äldres behov av omvårdnad och omsorg förändras beroende av vilken lagstiftning vårdpersonalen arbetar under.

Utredningens föreslår att personer som genomgått äldreassistentutbildning och skaffat sig läkemedelskunskaper på gymnasial nivå ska ges möjlighet att själv administrera (och eventuellt iordningställa) läkemedel utan delegering Detta går stick i stäv med Socialstyrelsens rapport om läkemedelsbehandling av äldre inom hemsjukvården från år 2008 som visar på ett behov av ökade kunskaper om läkemedel.

Svensk sjuksköterskeförening agerar aktivt för att utredningens förslag ska förpassas till papperskorgen. Äldre personer ska inte missgynnas. De har samma rätt som alla andra till en god och säker omvårdnad.

Relaterad information

Ledare i Omvårdnadsmagasinet nr 3, 2009