Tidigare års ledare i Omvårdnadsmagsinet

På den här sidan hittar du ledare i tidigare års nummer av Omvårdnadsmagasinet.

I ledarna kan du läsa om Svensk sjuksköterskeförenings  ståndpunkter inom de områden som var aktuella under det året.

Ledare i tidigare års nummer av Omvårdnadsmagasinet

 • Var är satsningen på vårdforskning?

  25 september 2013
  Det har skett en fantastisk utveckling sedan sjuksköterskor fick möjlighet att avlägga doktorsexamen. Trots att vårdforskningen ständigt kämpat med låga anslag har forskning av hög kvalitet producerats. Idag är drygt sextio sjuksköterskor professorer och cirka tusen sjuksköterskor har doktorerat.
 • Våra prioriterade områden

  25 september 2013
  I slutet av september samlades drygt hundra sjuksköterskor för att hålla Svensk sjuksköterskeförenings föreningsstämma. Under en dag diskuterade enskilda medlemmar tillsammans med representanter för sektioner och nätverk föreningens arbete.
 • Glöm inte omvårdnaden

  25 september 2013
  Alla medborgare i Sverige, oavsett bakgrund och bostadsort, ska få lika god vård. Och den som har störst vårdbehov ska ha företräde. Det slog riksdagen fast våren 1997 när den beslutade om riktlinjer för prioriteringar i hälso- och sjukvården.
 • Vem vill bli sjuksköterska?

  25 september 2013
  Vården och omsorgen står inför en stor utmaning. Under de närmaste åren måste många ungdomar rekryteras till vårdbranschens yrken. Fram till år 2020 beräknas 25 procent av vårdens anställda gå i pension.
 • Bilden av sjuksköterskan

  25 september 2013
  Utan humor vore livet trist. Humor kan vara befriande, sprida glädje och vara tragikomisk. Med humor kan olika företeelser avslöjas, förlöjligas och hopp ges. Kommunikation innehåller ofta humor och kan till exempel användas för att skapa positiva relationer i vården. Humor karakteriseras av igenkännande och en gemensam förståelse. På så sätt speglar humorn också medvetna eller omedvetna fördomar.
 • Kunskap är en färskvara

  25 september 2013
  I hälso- och sjukvården har 60 procent av medarbetarna högskoleutbildning. Få andra branscher har så hög kompetens. Den höga utbildningsnivån är ingen slump utan den krävs för att kunna leverera en kunskapsbaserad vård.
 • Det är ju mer personal som behövs

  25 september 2013
  Ingen är oberörd inför den vanvård som avslöjats i massmedias granskning av riskkapitalbolaget Caremas äldrevård. Det är ett hån mot de svårast sjuka äldre att riskkapitalbolag fått fria händer att utnyttja välfärdssystemet för egen vinst på bekostnad av dem som har en svag röst i samhället.
 • Samla namn för vård på lika villkor

  25 september 2013
  I slutet av maj överlämnades utredningen Vård efter behov och på lika villkor – en mänsklig rättighet! (SOU 2011:48) till socialminister Göran Hägglund. Det är en gedigen utredning som tar ställning för att varje människa omfattas av rätten till liv, vård och hälsa oavsett legal status, papper eller personnummer samt att vård skall ges till alla människor efter behov.
 • Tips till socialministern

  25 september 2013
  Nu är det skuldkris. Man kan undra vems skuld det är och vem som bär skulden. Socialdepartementet har inte många idéer om framtiden och det råder oklarhet om hur socialminister Göran Hägglund ska rädda välfärdens Titanic, flaggskeppet hälso- och sjukvården.
 • Bristen på specialistsjuksköterskor hotar utvecklingen av vården

  25 september 2013
  Bristen på sjuksköterskor, och särskilt specialistutbildade sjuksköterskor, kommer att vara stor i framtiden. Det var en av huvudnyheterna i Dagens Eko i mitten av maj. En rimlig prognos eftersom det redan idag är en alarmerande brist på specialistutbildade sjuksköterskor i hela hälso- och sjukvården och särskilt i äldreomsorgen.
 • Riskkapitalbolagen dränerar vårde

  25 september 2013
  Under mars månad har medierna rapporterat om hur riskkapitalbolagen gör miljardvinster i vården. Inte många protester har hörts. I allt högre utsträckning köper riskkapitalet upp bolag inom vård, skola och omsorg. Områden som utgör välfärdens kärna. Enligt Sveriges Kommuner och Landsting gick 10,2 procent av landstingens kostnader till privata bolag år 2009. År 2007 var andelen 9,3 procent. En liten skillnad kan tyckas, men det handlar om stora pengar.
 • Patientsäkerhet kräver hög kompetens

  25 september 2013
  Från årsskiftet gäller den nya Patientsäkerhetslagen. Syftet med lagen är göra vården säkrare, minska antalet vårdskador och göra det enklare för patienter att anmäla felbehandling. Lagen kräver att alla vårdgivare ska bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete.
 • ”Man vill ju inte vara en liten lort”

  25 september 2013
  Natten mellan den 8 och 9 november 2010 genomförde Socialstyrelsen nära hundra oanmälda tillsynsbesök vid boenden för personer med demens runt om i Sverige. Tillsynen gav ett skrämmande facit. Personer med demens lämnades inlåsta nattetid utan uppsikt vid sex av tio av de inspekterade boendena. Socialstyrelsen konstaterar att det är ett olaga frihetsberövande av dessa personer om inte personalen inom några få minuter kan uppmärksamma om någon vill ut.
 • Vi ska vara med och påverka!

  25 september 2013
  Nu utvecklas hälso- och sjukvården på flera stora områden, inte minst när det gäller att utveckla innebörden av God vård och att hitta olika sätt att tillämpa ny kunskap i det vardagliga arbetet i mötet med patienter.
 • Omvårdnad ska det heta

  25 september 2013
  Sedan ett antal år tillbaka har huvudområdet i sjuksköterskeutbildningen haft många olika benämningar vid landets universitet och högskolor. Det har bland annat kallats omvårdnad, omvårdnadsvetenskap, vårdvetenskap med inriktning omvårdnad eller enbart vårdvetenskap och ibland har man till och med haft olika benämning på grund- och avancerad nivå vid samma skola. Detta har med rätta kritiserats.
 • Ta ställning för allas rätt till vård

  25 september 2013
  Sverige hör till de mest restriktiva länderna i Europa när det gäller att ge vård till papperslösa, asylsökande och gömda personer. Papperslösa personer har enbart tillgång till omedelbar hälso- och sjukvård eller tandvård. Denna vård är inte subventionerad. Sverige har fått hård kritik från bland andra FN:s förre rapportör för rätten till hälsa, Paul Hunt, för att inte leva upp till en rad konventioner och deklarationer om allas rätt till bästa fysiska och psykiska hälsa.
 • Med god fart mot nästa 100 år

  25 september 2013
  Liksom allt fler av dagens äldre fyller vi 100 år! I mars firar Svensk sjuksköterskeförening 100-års jubileum och det ger anledning till både fest och eftertanke.
 • Kunskapsbaserad vård kräver specialistutbildade sjuksköterskor

  25 september 2013
  År 2001 blev specialistsjuksköterska en skyddad yrkestitel och endast den sjuksköterska som har specialistexamen har rätt att benämna sig specialistsjuksköterska.
 • Blunda inte för problemen

  25 september 2013
  Vi säger inte att Sveriges Kommuner och Landsting ljuger, men faktum är att de döljer halva sanningen. I en rapport från i somras beskrivs utvecklingen i svensk hälso- och sjukvård som i huvudsak framgångsrik. Rapporten Utvecklingen i svensk hälso- och sjukvård – struktur och arbetssätt för bättre resultat är korrekt och beskriver viktiga förbättringar men undviker samtidigt att lyfta fram allvarliga problem.
 • Äldre har också rätt till god och säker omvårdnad

  25 september 2013
  Äldres behov av vård och omsorg har i ökad omfattning överförts från sjukhus till eget hem och särskilt boende. Äldre drabbas ofta av långvariga sjukdomar med en komplex hälsosituation som följd. Allt fler äldre får avancerad behandling i hemmet vilket ökar behovet av kvalificerad omvårdnad.