Bild på Omvårdnadsmagasinet

Omvårdnadsmagasinets ledare

I Omvårdnadsmagasinets ledare kan du läsa om Svensk sjuksköterskeförenings värderingar och ståndpunkter inom aktuella områden.

Omvårdnadsmagasinet är föreningens populärvetenskapliga medlemstidning som utkommer sex gånger om året. I den kan du läsa om föreningens verksamhet, vetenskapliga artiklar och reportage som behandlar den kliniska verksamheten och aktuella omvårdnadsfrågor.

Sjuksköterskan måste få leda omvårdnaden

För att kunna påvisa ett mätbart resultat av ett utvecklande ledarskap för omvårdnad krävs att sjuksköterskors insatser värderas samt att de har chefens stöd i sitt arbete.

Ledare i Omvårdnadsmagasinet nr 6, 2017
Bild på Omvårdnadsmagasinet nr 6, 2017

Ett viktigt stöd

Det är Svensk sjuksköterskeförenings förhoppning att kompetensbeskrivningen kommer att bidra till att den legitimerade sjuksköterskan har det yrkeskunnande och den kompetens som krävs för att möta patientens behov och kunna leda och utveckla omvårdnad.

Ledare i Omvårdnadsmagasinet nr 2, 2017

Röj inte patientens identitet i sociala medier!

Facebook, instagram, twitter och andra sociala medier kan vara en utmaning för sjuksköterskor då det kan vara frestande att skriva om händelser i arbetet. Sjuksköterskor och andra vårdprofessioner kan självklart skriva privat i sociala medier, men behöver reflektera över var gränsen mellan det professionella och det privata går.

Ledare i Omvårdnadsmagasinet nr 1, 2017

Låt inte landstingen ta över specialistutbildningarna!

Den alarmerande minskningen av antalet specialistutbildade sjuksköterskor fortsätter, men att låta landstingen själva ta över specialistutbildningarna, som nu föreslås i Stockholm, vore att hamna i en återvändsgränd.

Ledare i Omvårdnadsmagasinet nr 6, 2016

Ta larmen på allvar!

Nästan var tionde patient som vårdas på sjukhus råkar ut för en vårdskada. Vårdrelaterade infektioner, trycksår, fallskador samt läkemedelsrelaterade skador är vanliga. Fortfarande är kunskapen om vårdskador inom tandvård, psykiatrisk vård, primärvård och kommunal vård bristfälliga. Det stora antalet vårdskador har lett till ett omfattande arbete inom alla professioner för att göra vården säkrare.

Ledare i Omvårdnadsmagasinet nr 5, 2016

Släpp inte kontrollen över medicinerna!

Socialstyrelsens förslag till ny läkemedelsförfattning saknar evidens för att delegering kan ge en säker läkemedelshantering. Förslaget framstår som gårdagens lösning där sjuksköterskebristen löstes med sänkta kompetenskrav och leder till en osäker vård med ökade risker och fler vårdskador.

Ledare i Omvårdnadsmagasinet nr 4, 2016

Allas rätt till vård

Idag när nästan 60 miljoner människor är på flykt sätts humanism och mänskliga rättigheter på prov. I Sverige har vuxna personer som är asylsökande eller papperslösa enligt lag rätt till ”vård som inte kan anstå”. Denna lag är betydelsefull men otillräcklig.

Ledare i Omvårdnadsmagasinet nr 3, 2016

Effektivare vård med högre kompetens

Hur kan professionernas resurser användas mer ändamålsenligt? Regeringens utredning Effektiv vård innehåller både bra förslag och förslag som Svensk sjuksköterskeförening är mycket kritisk emot.

Ledare i Omvårdnadsmagasinet nr 2, 2016

En modell att lära av

Rubriker om stängda vårdplatser, inställda operationer och hotad patientsäkerhet har blivit vardagsmat. Det är hög tid för ansvariga för vården och omsorgen att inse att det är en allvarlig situation och göra någonting åt saken. Det behövs en organisation som skapar förutsättningar för att ge omvårdnad av hög kvalitet och möjlighet till professionell utveckling.

Ledare i Omvårdnadsmagasinet nr 1, 2016

Ett hot mot patientsäkerheten

Det finns få som ifrågasätter att vården och omsorgen ska vara kunskapsbaserad. Det är lätt att förstå att den snabba utvecklingen med avancerade behandlingsmetoder, korta vårdtider och vård av komplexa tillstånd kräver hög kompetens. Därför behövs det bland annat betydligt fler specialistutbildade sjuksköterskor.

Ledare i Omvårdnadsmagasinet nr 6, 2015

Vi arbetar för professionen

Vi får ibland frågan varför det finns två organisationer för sjuksköterskestudenter och sjuksköterskor – Svensk sjuksköterskeförening och Vårdförbundet. Svaret är att vi gör olika saker. Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professions-organisation, Vårdförbundet är den fackliga organisationen.

Ledare i Omvårdnadsmagasinet nr 5, 2015

Våra fyra grundpelare

Svensk sjuksköterskeförenings fyra grundpelare i arbetet med omvårdnad är etik, kvalitet, utbildning och forskning.

Ledare i Omvårdnadsmagasinet nr 4, 2015

Sommar och kaos - igen

Sommaren är en fantastisk årstid. Många ser fram emot en välförtjänt semester med tid för att vila och samla kraft. För många sjuksköterskor ter sig sommaren inte lika idyllisk. Enligt en kartläggning som TT gjort blir bristen på sjuksköterskor omfattande.

Ledare i Omvårdnadsmagasinet nr 3, 2015

Utred en ny modell för specialistutbildning

Trots att vården blir alltmer specialiserad minskar andelen specialistsjuksköterskor. Detta får allvarliga konsekvenser för patienterna. Operationer har ställts in vid flera sjukhus och vårdplatser har stängts på grund av att det saknas specialistutbildade sjuksköterskor.

Ledare i Omvårdnadsmagasinet nr 2, 2015

Etiken säger nej till tv

En allvarligt sjuk man med svåra smärtor filmades på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Han hade inte gett något samtycke, men landstinget tillät att mannens död blev kommersiell tv-underhållning. Landstinget hade gett ett tv-team tillåtelse att filma sjukhusets patienter.

Ledare i Omvårdnadsmagasinet nr 1, 2015

Nej till samvetsklausuler

I Sverige har kvinnor ovillkorlig rätt till abort före utgången av vecka 18. Aborträtten gäller alla kvinnor oavsett medborgarskap. Den kvinna som önskar abort ska inte riskera att möta vårdpersonal som av personliga skäl ifrågasätter hennes beslut eller som vägrar att ge henne vård.

Ledare i Omvårdnadsmagasinet nr 6, 2014

Satsa på omvårdnadsforskning

För att möta de problem som finns i dagens vård och omsorg behövs ökade resurser till forskning, både för att ta fram ny kunskap och för att stödja införandet och användningen av forskningsresultat. Anslagen till forskningsprojekt inom omvårdnad har hittills varit blygsamma om man jämför med andra forskningsområden.

Ledare i Omvårdnadsmagasinet nr 5, 2014

Påverka politikerna

Val till riksdag, landsting och kommuner står för dörren. Det innebär att det är gott om utspel från politiska partier som lanserar förslag inom olika politikerområden för de kommande fyra åren.

Ledare i Omvårdnadsmagasinet nr 4, 2014

Mer civilkurage

Flera yrkesgrupper, bland dem sjuksköterskor, läkare och barnmorskor, har visat civilkurage och stått upp för människors lika värde när de protesterat mot Sverigedemokraternas besök på deras respektive arbetsplatser.

Ledare i Omvårdnadsmagasinet nr 3, 2014

Studenter ska inte vikariera som sjuksköterskor

Rekryteringen av sommarvikarier för sjuksköterskor är redan intensiv, det är stor brist på sjuksköterskor. Trots att det krävs legitimation för att få arbeta som sjuksköterska ger Socialstyrelsen dispens och tillåter att sjuksköterskestudenter vikarierar som sjuksköterskor.

Ledare i Omvårdnadsmagasinet nr 2, 2014

Det här ska valdebatten handla om!

Den politiska debatten kommer att bli intensiv och de politiska partiernas vilja att diskutera olika frågor kommer att öka inför höstens val. I valdebatten ska Svensk sjuksköterskeförening delta och påverka utvecklingen.

Ledare i Omvårdnadsmagasinet nr 1, 2014

För en jämlik vård

Det blir allt större skillnader i befolkningens hälsa i Sverige. Fram till 90-talets början minskade skillnaderna. Men därefter har de blivit allt större. Det är en oacceptabel utveckling.

Ledare i Omvårdnadsmagasinet nr 6, 2013

Dags att ta ansvar!

Tv-serien Sveriges bästa äldreboende har väckt en livlig debatt och stor oro över allvarliga brister i vården av svårt sjuka äldre personer. Oron delas dock inte av äldreministern Maria Larsson som i en tv-debatt hävdade att så mycket som 88 procent av de som har hemtjänst är nöjda eller mycket nöjda.

Ledare i Omvårdnadsmagasinet nr 5, 2013