Omvårdnad - en kunskap som aldrig kan ersättas

Omvårdnad handlar om att främja hälsa, lindra lidande och att främja en värdig död. Detta är centralt för sjuksköterskans arbete för patienters välbefinnande och möjlighet till återhämtning och ett värdigt liv.

Avsaknaden av sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor ger allvarliga konsekvenser för patienter och närstående. Vårdens vardag med långa väntetider, stängda avdelningar med specialistinriktningar, utlokaliserade patienter, uppskjutna operationer, och alltför tidig hemgång från slutenvården som hotar patientsäkerheten.

Inför sommaren ökar kortsiktiga och farliga åtgärder till exempel ersätts sjuksköterskor med läkarstudenter eller operationssjuksköterskor med undersköterskor. Vi vet, vilket även bekräftas av forskning och Socialstyrelsen att när andelen sjuksköterskor minskar ökar både vårdskador och dödsfall.

Detta måste stoppas!

Arbetsgivarna behöver vidta kraftfulla åtgärder för att kunna behålla och rekrytera sjuksköterskor. Det finns gott om internationella erfarenheter och forskning som visar att när sjuksköterskebemanningen är relevant blir arbetsgivarna attraktiva, sjuksköterskor stannar på arbetsplatsen vilket ger kontinuitet och hög omvårdnadskvalitet

Genom att åstadkomma en organisation för hög omvårdnadskvalitet och professionell utveckling kan vårdkrisen lösas. Då krävs följande:

  • Sjuksköterskor med mandat på samtliga beslutsnivåer och i den Nationella kunskapsstyrningen av hälso- och sjukvården.

  • Relevant andel sjuksköterskor för en god och säker omvårdnad

  • Sjuksköterskekompetens i varje vårdteam där omvårdnad ges

  • Garanterad kontinuerlig kompetensutveckling för sjuksköterskor

  • Att sjuksköterskans ansvarsområde omvårdnad innebär en helhetssyn och inte fragmentiseras.

Antaget på Svensk sjuksköterskeförenings föreningsstämma 11 juni 2019.