Specialistsjuksköterskeutbildningen ses över

Regeringen tillsätter en utredning i uppdrag att se över specialistsjuksköterskeutbildningen i syfte att utbildningen ska kunna möta framtidens behov i hälso- och sjukvården. Regeringen har för uppdraget utsett Kent Nauclér, legitimerad sjuksköterska.

Trots ett ökat behov av specialistsjuksköterskor har andelen specialistsjuksköterskor per 1000 invånare minskat flera år i rad. Regeringen har på grund av detta tillsatt en utredning med uppdrag att se över specialistsjuksköterskeutbildningen. Svensk sjuksköterskeförening välkomnar utredningen. I uppdraget ingår att se över specialistsjuksköterskans framtida yrkesroll, föreslå åtgärder för att öka yrkets attraktivitet och tillgången till specialistutbildade sjuksköterskor.

Svensk sjuksköterskeförening har under många år arbetat för en översyn av sjuksköterskors specialistutbildning. Föreningen anser att dagens utbildning inte motsvarar vårdens behov. Utbildningens längd, innehåll, behov av flexibilitet och nya kombinationer måste ses över. Den verksamhetsförlagda utbildningen behöver kvalitetssäkras, fler förenade tjänster behöver skapas och fler handledare behöver utbildas.

Relaterad information

Specialistsjuksköterskeutbildning och vissa andra hälso- och sjukvårdsutbildningar för framtidens sjukvård (öppnas i nytt fönster)