Sjuksköterskornas etiska kod

Skrivelse till regeringen om ensamkommande

Svensk sjuksköterskeförening och några andra organisationer uppmanar regeringen att ta sitt humanitära ansvar.

TILL REGERINGEN

Två domstolar har dömt ut den ”nya gymnasielagen” från 2018. Lagrådet har tidigare dömt ut den lagen liksom den ”gamla gymnasielagen” 2017 och den tillfälliga lagen 2016.

Detta har lett till stor oordning och oreda i myndigheternas arbete liksom för dem som omfattas av lagarna. Risken för en självmordsvåg är stor.

Vi kräver nu att regeringen omedelbart tar sitt ansvar och löser den ohållbara situationen för de ensamkommande genom:

 • Att införa moratorium (tillfälligt stopp) för alla utvisningar av ensamkommande med ankomst till Sverige 2015-2016 tills en varaktig lösning har hittats.

 • Att inhibera (tillfälligt stoppa) alla pågående ansökningar för samma grupp.

 • Att garantera att ungdomarna får sina grundläggande behov tillgodosedda, 2 kapitlet 2§ regeringsformen, med temporära lösningar tills deras situation har lösts på ett varaktigt sätt.

 • Att skyndsamt och med alla till buds stående medel hitta en lösning som tar oss ur detta. dödläge där de ungas rättigheter enligt svensk lag och internationella konventioner åsidosätts. - att se till att lagens intentioner att rättsligt läka de rättsförluster ungdomarna kommit att lida av förverkligas, där bl.a. sänkta beviskrav i fråga om identitet är en avgörande punkt.

 • Den nya gymnasielagen väckte nytt hopp hos tusentals unga människor. De har varit i Sverige sedan 2015 och redan åtskilliga gånger kastats mellan hopp och förtvivlan. De har tvingats bryta upp från sina trygga nätverk och i många fall tvingats till ett liv på gatan, utan annat stöd än det som ges från frivilligorganisationer och enskilda personer.

 • Den nya lagen gav dem hopp – men det grusades när domstolarna underkände lagen. De som får inhibition (uppskjuten verkställighet av utvisning i väntan på beslut) hamnar i ett limbo där det råder oklarhet om ansvar för att säkerställa att grundläggande behov som mat och husrum. De är utan garantier om skolgång och utan trygghet för framtiden. Samtidigt fortgår tvångsdeportationer av ungdomar som har ramlat mellan alla stolar.

 • Ungdomarna har gjort det som förväntades av dem. De har gått i skolan, lärt sig svenska och ansträngt sig för att bli en del av det svenska samhället. Men de har gång på gång blivit svikna av detta samhälles beslutande organ.

 • När de återigen kastas ut i ett tillstånd av hopplöshet är det risk för allvarliga konsekvenser:

 • Ungdomar tvingas iväg från Migrationsverkets boenden utan någonstans att ta vägen.

 • Ungdomar tvingas svälta medan stat och kommun är oense om ansvaret för deras försörjning.

 • Ungdomar kan nekas den sjukvård de tidigare haft rätt till. Allvarligast är att de som nu får hjälp för trauma, PTSD och psykiska problem kan komma att förlora det.

 • Ungdomar drivs till desperation av att återigen ha svikits och av rädsla för att tvingas till ensamutvisning.


Det handlar om kanske 13 000 unga människor – de 9 000 som befarar att gymnasielagen ändå inte gäller dem och de cirka 4 000 som faller utanför dess godtyckliga tidsgränser. Vad kommer de att ta sig till?

Självmordsfrekvensen i gruppen ensamkommande är nio gånger högre än bland övriga ungdomar. Suicidpreventiva åtgärder har hittills inte tillämpats. Kunskaper om vad som driver på suicid och vad som förebygger och bromsar används inte hos vare sig Migrationsverket eller i kommunerna.

Vi ser att de pådrivande faktorerna ökar. De ökar med varje ny vändning i detta lapptäcke av lagstiftning. Fler självmord, självmedicinering och eskalerande psykisk instabilitet är att befara som resultat av nuvarande dödläge.

Tusentals kommer att tvingas bo på gatorna, utan stöd och utan pengar i ett skuggsamhälle med stor risk för utnyttjande och våld. Är det ett sådant samhälle vi vill ha?

Sverige har ett moraliskt ansvar för dessa ungdomar som alltför många gånger har blivit svikna. Vi förväntar oss att Sverige nu lever upp till sitt rykte som humanitärt högstående land och axlar detta ansvar.

https://stoppautvisningarna.blogspot.com/2018/08/till-regeringen-ta-ansvar-for-sverige.html

 

Nyheter, uttalanden och debattartiklar

 • Sjuksköterskedagarna flyttas till 24-25 november 2021

  24 juni 2020
  Med anledning av covid-19 och det rådande läget väljer Svensk sjuksköterskeförening att skjuta fram Sjuksköterskedagarna. Nytt datum för konferensen är den 24 november – 25 november 2021 och konferensen genomförs i Stockholm på Münchenbryggeriet. Temat är fortfarande ”Sjuksköterskans ansvar för hälsofrämjande omvårdnad”. Anmälan startar i april 2021.
 • Blogg: Leg.sjuksköterskan och covid19

  20 mars 2020
  WHO har utnämnt år 2020 till sjuksköterskans och barnmorskans år. Ett år då världen skulle påminnas om den stora betydelsen sjuksköterskor och barnmorskor har för att i arbetet med att förbättra den globala hälsan. Ingen kunde vid utlysningen förutse pandemin Covid19 och den stora betydelse som sjuksköterskor har för hälsa och liv.
 • Maria Larsson tilldelas Queen Silvia Nursing Award 2019

  23 december 2019
  I år tilldelas 32-åriga Maria Larsson från Högskolan Kristianstad Queen Silvia Nursing Award för sin idé ”Hjälpmedel för att ta av stödstrumpor”. Idéen underlättar för äldre att själva ta av sig sina stödstrumpor vilket ökar deras autonomi och behöver således inte vara beroende av andra för hjälp med detta.
 • Ta chansen och skicka in din fallstudie till International Council of Nurses

  27 augusti 2019
  I takt med att år 2020 har blivit utnämnd till sjuksköterskans och barnmorskans år av WHO siktar nu International Council of Nurses  2020, sjuksköterskornas och barnmorskornas år är en av de mest spännande tillfällena att främja omvårdnad världen ...
 • Kommunikationsinsats för god omvårdnad

  18 juni 2019
  Genom att synas mer och i många olika kanaler ville Svensk sjuksköterskeförening bidra till att stärka sjuksköterskans position inom omvårdnad, samt belysa att vi befinner oss på patientens sida. Kampanjen som pågått under två år (sommaren 2017 – sommaren
 • Uttalande från föreningsstämman

  17 juni 2019
  Omvårdnad handlar om att främja hälsa, lindra lidande och att främja en värdig död. Detta är centralt för sjuksköterskans arbete för patienters välbefinnande och möjlighet till återhämtning och ett värdigt liv. Avsaknaden av sjuksköterskor och specialists
 • Årets brobyggare 2019

  6 februari 2019
  I en komplicerad värld där vårdkedjor blir allt viktigare och stuprör ett allt större hinder, har sju tunga professionsföreträdare gått samman med Dagens Medicin för att belöna gott samarbete.
 • Säkrare med sjuksköterskor än läkarstudenter

  23 januari 2019
  läs Ami Hommel och Oili Dahls kommetar i Upsala nya tidning angående att vårdgivare på Akademiska sjukshuset i Uppsala är redo att ersätta legitimerade sjuksköterskor med ej legitimerad personal.
 • Minska förvirringen kring utbytta mediciner

  8 januari 2019
  Läs hela artikeln här
 • Byt inte ut specialistutbildade operationssjuksköterskor

  8 januari 2019
  Svensk sjuksköterskeförening har tillsammans med Riksföreningen för operationssjukvårds vetenskapliga råd och Riksföreningen för operationssjukvårds styrelse skrivit ett inlägg i Dagens Medicin.