Sjuksköterskornas etiska kod

Skrivelse till regeringen om ensamkommande

Svensk sjuksköterskeförening och några andra organisationer uppmanar regeringen att ta sitt humanitära ansvar.

TILL REGERINGEN

Två domstolar har dömt ut den ”nya gymnasielagen” från 2018. Lagrådet har tidigare dömt ut den lagen liksom den ”gamla gymnasielagen” 2017 och den tillfälliga lagen 2016.

Detta har lett till stor oordning och oreda i myndigheternas arbete liksom för dem som omfattas av lagarna. Risken för en självmordsvåg är stor.

Vi kräver nu att regeringen omedelbart tar sitt ansvar och löser den ohållbara situationen för de ensamkommande genom:

 • Att införa moratorium (tillfälligt stopp) för alla utvisningar av ensamkommande med ankomst till Sverige 2015-2016 tills en varaktig lösning har hittats.

 • Att inhibera (tillfälligt stoppa) alla pågående ansökningar för samma grupp.

 • Att garantera att ungdomarna får sina grundläggande behov tillgodosedda, 2 kapitlet 2§ regeringsformen, med temporära lösningar tills deras situation har lösts på ett varaktigt sätt.

 • Att skyndsamt och med alla till buds stående medel hitta en lösning som tar oss ur detta. dödläge där de ungas rättigheter enligt svensk lag och internationella konventioner åsidosätts. - att se till att lagens intentioner att rättsligt läka de rättsförluster ungdomarna kommit att lida av förverkligas, där bl.a. sänkta beviskrav i fråga om identitet är en avgörande punkt.

 • Den nya gymnasielagen väckte nytt hopp hos tusentals unga människor. De har varit i Sverige sedan 2015 och redan åtskilliga gånger kastats mellan hopp och förtvivlan. De har tvingats bryta upp från sina trygga nätverk och i många fall tvingats till ett liv på gatan, utan annat stöd än det som ges från frivilligorganisationer och enskilda personer.

 • Den nya lagen gav dem hopp – men det grusades när domstolarna underkände lagen. De som får inhibition (uppskjuten verkställighet av utvisning i väntan på beslut) hamnar i ett limbo där det råder oklarhet om ansvar för att säkerställa att grundläggande behov som mat och husrum. De är utan garantier om skolgång och utan trygghet för framtiden. Samtidigt fortgår tvångsdeportationer av ungdomar som har ramlat mellan alla stolar.

 • Ungdomarna har gjort det som förväntades av dem. De har gått i skolan, lärt sig svenska och ansträngt sig för att bli en del av det svenska samhället. Men de har gång på gång blivit svikna av detta samhälles beslutande organ.

 • När de återigen kastas ut i ett tillstånd av hopplöshet är det risk för allvarliga konsekvenser:

 • Ungdomar tvingas iväg från Migrationsverkets boenden utan någonstans att ta vägen.

 • Ungdomar tvingas svälta medan stat och kommun är oense om ansvaret för deras försörjning.

 • Ungdomar kan nekas den sjukvård de tidigare haft rätt till. Allvarligast är att de som nu får hjälp för trauma, PTSD och psykiska problem kan komma att förlora det.

 • Ungdomar drivs till desperation av att återigen ha svikits och av rädsla för att tvingas till ensamutvisning.


Det handlar om kanske 13 000 unga människor – de 9 000 som befarar att gymnasielagen ändå inte gäller dem och de cirka 4 000 som faller utanför dess godtyckliga tidsgränser. Vad kommer de att ta sig till?

Självmordsfrekvensen i gruppen ensamkommande är nio gånger högre än bland övriga ungdomar. Suicidpreventiva åtgärder har hittills inte tillämpats. Kunskaper om vad som driver på suicid och vad som förebygger och bromsar används inte hos vare sig Migrationsverket eller i kommunerna.

Vi ser att de pådrivande faktorerna ökar. De ökar med varje ny vändning i detta lapptäcke av lagstiftning. Fler självmord, självmedicinering och eskalerande psykisk instabilitet är att befara som resultat av nuvarande dödläge.

Tusentals kommer att tvingas bo på gatorna, utan stöd och utan pengar i ett skuggsamhälle med stor risk för utnyttjande och våld. Är det ett sådant samhälle vi vill ha?

Sverige har ett moraliskt ansvar för dessa ungdomar som alltför många gånger har blivit svikna. Vi förväntar oss att Sverige nu lever upp till sitt rykte som humanitärt högstående land och axlar detta ansvar.

https://stoppautvisningarna.blogspot.com/2018/08/till-regeringen-ta-ansvar-for-sverige.html

 

Nyheter, uttalanden och debattartiklar

 • Årets brobyggare 2019

  6 februari 2019
  I en komplicerad värld där vårdkedjor blir allt viktigare och stuprör ett allt större hinder, har sju tunga professionsföreträdare gått samman med Dagens Medicin för att belöna gott samarbete.
 • Säkrare med sjuksköterskor än läkarstudenter

  23 januari 2019
  läs Ami Hommel och Oili Dahls kommetar i Upsala nya tidning angående att vårdgivare på Akademiska sjukshuset i Uppsala är redo att ersätta legitimerade sjuksköterskor med ej legitimerad personal.
 • Svensk sjuksköterskeförening söker kanslichef 100%

  11 januari 2019
  Svensk sjuksköterskeförening söker ny kanslichef, 100%. Tjänsten som kanslichef är ett förordnade på två år med en tillsvidare anställning som handläggare.
 • Minska förvirringen kring utbytta mediciner

  8 januari 2019
  Läs hela artikeln här
 • Byt inte ut specialistutbildade operationssjuksköterskor

  8 januari 2019
  Svensk sjuksköterskeförening har tillsammans med Riksföreningen för operationssjukvårds vetenskapliga råd och Riksföreningen för operationssjukvårds styrelse skrivit ett inlägg i Dagens Medicin.
 • Jobba på Svensk sjuksköterskeförening

  8 januari 2019
  Svensk sjuksköterskeförening söker nu en informatör, 100%.
 • Sara Nyström tilldelas Queen Silvia Nursing Award 2018

  23 december 2018
  I år tilldelas 23-åriga Sara Nyström från Linköpings universitet Queen Silvia Nursing Award för sin idé om värmetofflor för äldre. Tofflorna kombinerar teknologi och design som både förebygger fall och ökar komforten för äldre med frusna fötter och nedsatt cirkulation.
 • Följ patientens vitala parametrar

  3 december 2018
  National Early Warning Score (NEWS)
 • Svensk sjuksköterskeförening och Vårdförbundet starkt kritiska till regeringsutredning om specialistsjuksköterskors utbildning

  31 oktober 2018
  Svensk sjuksköterskeförening är starkt kritiska till det förslag som har lämnats till regeringen där man vill dra ner antalet fasta specialistinriktningar från elva till tre.
 • Donationsveckan är nu igång

  10 oktober 2018
  Anna Forsberg berättar om vad du som är sjuksköterska kan bidra med för att lyfta frågan om organdonation. Anna är professor i vårdvetenskap vid Lunds universitet och styrelseledamot i Svensk sjuksköterskeförening.
 • Debatten om Lilla Erstagården

  26 september 2018
  Lilla Erstagården har av TV 4s Kalla Fakta beskyllts för att vara en dödsklinik för barn därför att de avstår från att ge döende barn näring eller vätska.
 • Skrivelse till regeringen om ensamkommande

  23 augusti 2018
  Svensk sjuksköterskeförening och några andra organisationer uppmanar regeringen att ta sitt humanitära ansvar.
 • Workshop om AssCE-formulär för avancerad nivå

  16 april 2018
  Den 12-13 april 2018 anordnades den 6:e workshopen om AssCE-formulärens användning vid bedömning av studenter i verksamhetsförlagd utbildning i specialistsjuksköterske-utbildningar och i barnmorskeutbildningen. Lärare från 12 lärosäten deltog i workshopen som anordnades i ett samarbete mellan Högskolan i Gävle och Umeå universitet.
 • Magnetmodellen är inte en produkt från NPM

  15 februari 2018
  I ETC den 15 februari påstår åter debattörerna Eldh och Ryd att Magnetmodellen är en form av New Public Management (NPM). Beviset för påståendet är framförallt att Magnetmodellen förespråkar att omvårdnadens resultat ska mätas.
 • Rapport från Nikolaprojektet

  2 februari 2018
  Svensk sjuksköterskeförening beviljades förra året 265 000 kronor av Socialstyrelsen för projektet Implementering och spridning av kateterfakta.nu som är ett webbaserat utbildningsmaterial om urinkatetrar.
 • Omskärelse av pojkar på icke-medicinska grunder

  16 januari 2018
  Sjuksköterskornas etiska råd anser att omskärelse av pojkar som inte är medicinskt motiverad är oförenlig med barnets rätt till integritet, självbestämmande och barnets bästa enligt FN:s konvention om barns rättigheter.
 • Magnetmodellen ökar vårdkvalitet och patientsäkerhet

  15 januari 2018
  Magnetmodell utgår inte från NPM (New Public Management), utan den utgår från en helhetssyn på patienten och syftar till att det ska finnas hög omvårdnadskompetens nära patienten.
 • Åldersbestämning av asylsökande – lägg ned och gör om!

  11 januari 2018
  Svensk sjuksköterskeförening är kritiska till åldersbedömningar av asylsökande då de nuvarande metoderna saknar tillräcklig vetenskaplig evidens för att vara tillförlitliga samt de etiska dilemman som uppstår på grund av denna osäkerhet.
 • Rebecca Eriksson tilldelas Queen Silvia Nursing Award 2017

  23 december 2017
  Rebecca Eriksson, från Röda Korsets högskola, får årets Queen Silvia Nursing Award. Hon tilldelas stipendiet för sin idé om en eltandborste som är anpassad för demenssjuka genom ergonomisk design och en elektronisk påminnelsefunktion.
 • Forskning om sjuksköterskor får pris

  11 december 2017
  Professor Anna Götlind tilldelades Gerda Höjers pris 2017, om 25 000 kronor, för sin skildring av sjuksköterskors kamp för professionalisering och rättvisa arbetsförhållanden i boken "Svensk sjuksköterskeförening 100 år - Bilder av sjuksköterskan".